EMN-Yleista¦ê

EMN_seminaari_2018

11.10 järjestimme kansallisen seminaarimme otsikolla Yksin tulleiden alaikäisten kotoutuminen ja osallisuus Hotelli Presidentissä Helsingissä. Seminaariin osallistui paikan päällä 200 henkilöä ja suoralla videolähetyksellä oli yli 300 näyttökertaa, joten aihe kiinnosti laajasti eri toimijoita.


Aihetta käsittelevä  EMN-tutkimus, jossa tarkastellaan eri EU-maiden käytäntöjä, valmistui kesällä 2018. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että suurin osa Suomeen yksin tulevista alaikäisistä on turvapaikanhakijoita. Vuonna 2015 yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä nousi ennätyslukemiin. Sittemmin alaikäisten hakijoiden määrä on ollut selvässä laskussa, mutta siitä huolimatta yksin tulleiden alaikäisten kotoutumiseen liittyvät haasteet herättävät edelleen aiheellista huolta. Esimerkiksi alaikäisten asumisyksiköstä ja kunnasta toiseen siirtelyn on nähty haittaavan heidän hyvinvointiaan ja kotoutumisen etenemistä. Lapset itse taas ovat kokeneet olosuhteiden pysyvyyden sekä oman osallisuutensa erityisen tärkeiksi.

Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskusteluja liittyen juuri yksin tulleiden alaikäisten kotoutumiseen ja osallisuuteen Suomessa ja Euroopassa.

Kielo_2
EMN kansallinen koordinaattori Kielo Brewis

EMN Suomen kansallisen koordinaattori Kielo Brewisin avaussanojen (videotallenne: https://www.youtube.com/watch?v=sgXcdUeWZ1A)  jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen puhui julkisen vallan erityisestä vastuusta yksin tulleiden oikeuksien toteutumisessa nimenomaan kotoutumisen suhteen.

Sonja_2
Sonja Hämäläinen Työ- ja elinkeinoministeriö


Sonja Hämäläisen ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne:

https://www.youtube.com/watch?v=Im-Qf1_k9NM


Norma_2
Norma Rose ICF

Seuraavaksi EMN-palvelutarjoaja ICF:n konsultti Norma Rose kertoi yksin tulleista alaikäisistä tehdystä EMN-tutkimuksesta, Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway, joka valmistui kesällä 2018. Tutkimus tarjoaa vertailutietoa EU-jäsenmaista ja Norjasta ajanjaksolta 2014-2017.

Norma Rosen ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne (englanniksi):

https://www.youtube.com/watch?v=qqkmc3jklBk

Mikko_H_2
Mikko Hakkarainen Euroopan komissio

Sen jälkeen kuulimme Euroopan komission Mikko Hakkaraisen säilöönoton vaihtoehtoja ja palauttamista käsittelevän puheenvuoron. Yksin tulleen alaikäisen säilöönoton tulee aina olla viimeinen keino kun puhutaan maasta poistamisen varmistamisesta ja tavoitteena on aina lievempien keinojen käyttö. Lapsen etu tulee huomioida prosessin jokaisessa vaiheessa.

Mikko Hakkaraisen ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne:

https://www.youtube.com/watch?v=7MBaQ3JBpB0

Federica_1
Federica Toscano Missing Children Europe
   

Federica Toscano Missing Children Europe-järjestöstä esitteli lasten katoamisen ehkäisemiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Missing Children Europe osallistui SUMMIT-projektiin, jossa kartoitettiin haasteita ja hyviä käytänteitä viranomaisten ja järjestöjen välisessä yhteistyössä haavoittuvassa asemassa olevien yksin tulleiden lasten katoamisen osalta.

Federica Toscanon ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne (englanniksi):  

https://www.youtube.com/watch?v=THGHjUgWPwI

Tuomas_1
Lapsoasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Ennen lounastaukoa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila keskittyi puheenvuorossaan lapsen edun toteutumiseen yksin tulleiden alaikäisten osalta sekä heidän mahdollisuuksiinsa kotoutua ja päästä osalliseksi Suomen yhteiskuntaan.

Tuomas Kurttilan puheenvuoron videotallenne: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-KljTMUiww

Jari_2
Jari Sinkkonen

Seminaarin iltapäiväosuus alkoi lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkosen alustuksella erokokemusten merkityksestä lasten ja nuorten psyykkiselle kehitykselle.

On selvää että varsinkin perheistään eroon joutuneet alaikäiset lapset ovat psyykkisesti erittäin haavoittuvassa asemassa ja tämä on huomioitava kaikessa toiminnassa.

Jari Sinkkosen ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne:  

https://www.youtube.com/watch?v=_1iMLyIVREY

Mikko_Y_1
Mikko Ylisuvanto SOS-Lapsikylä

Seuraavaksi SOS-Lapsikylän kotoutumistyön palvelujohtaja Mikko Ylisuvanto kertoi järjestön toiminnasta yksin tulleiden alaikäisten kanssa. Työn keskiössä on kotoutuminen, hoiva ja osallisuus, jotta yksintulleet alaikäiset tuntisivat itsensä tervetulleiksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Mikko toi myös esiin yksin tulleiden lasten ja nuorten omia kokemuksia ja ääneen pääsivät myös kaksi nuorta, Hamidreza ja Rahollah, jotka kertoivat omat tarinansa.

Mikko Ylisuvannon sekä SOS-Lapsikylän nuorten, Hamidrezan ja Rahollahin, puheenvuorojen videotallenne:   

https://www.youtube.com/watch?v=bsmkXkthMUo

Anna_Kaisa
Anna-Kaisa Kuusisto TRUST-hanke

TRUST-hankkeen akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto puhui asumisen ratkaisujen ja sosiaalisen tuen merkityksestä yksin tulleiden alaikäisten kotoutumisessa. Erilaisilla asumisen ratkaisuilla voidaan tukea nuorten omaa toimijuutta ja osallisuutta. Tärkeässä roolissa ovat myös koulutusmahdollisuudet ja sosiaalisten verkostojen luominen uudessa kotimaassa.

Anna-Kaisa Kuusiston ppt-esitys ja puheenvuoron videotallenne:   

https://www.youtube.com/watch?v=p6a377OMEH4

Paneelikeskustelu
Paneelikeskustelu

Seminaarin päätti EMN Suomen Jutta Saastamoisen ja Rafael Bärlundin vetämä paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin yksin tulleiden alaikäisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Paneelikeskusteluun osallistuivat vuoden pakolaismieheksi 2018 valittu Ahmad Hosseini, Elina Turjanmaa Siirtolaisuusinstituutista, Anna Bruun Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä puheenvuoron pitäjistä Anna-Kaisa Kuusisto ja Mikko Ylisuvanto.

Seminaariyleisö sai mobiiliäänestyksellä valita neljän aiheen joukosta mistä toivoivat että keskustellaan. Aiheiksi valikoituivat: koulunkäynti ja jatko-opinnot sekä yhteiskunnan tarjoama turvaverkko ja asumisen ratkaisut.

Paneelikeskustelun videotallenne:

https://www.youtube.com/watch?v=7hDLf3ZJiVU


EMN Suomen kansallinen koordinaattori Kielo Brewis nivoi loppusanoissaan yhteen päivän antia ja kiitti kaikkia puhujia ja osallistujia.

Kielo Brewisin puheenvuoron videotallenne:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sk41TBH_PL8


Yleisö
Seminaariyleisöä


Viestiseinä
Viestiseinä oli ahkerassa käytössä