EMN-Yleista¦ê

EMN-blogi

Suomen EMN-yhteyspiste pitää blogia, jossa tuomme esiin vaikutteita esim. tapahtumista joihin olemme osallistuneet tai asioista, jotka koskevat tutkimusaiheitamme.
4.6.2014 13.18

Maahantulokiellot ja takaisinottosopimukset osana tehokasta paluuprosessia

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen kansallisen yhteyspisteen laatiman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa. Lisäksi tarkastellaan, onko maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla vaikutusta sille, myönnetäänkö henkilölle paluuavustusta.

MAAHANTULOKIELTOJEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEITA

 

Viranomainen voi määrätä kolmannen maan kansalaiselle maasta poistamispäätöksen yhteydessä maahantulokiellon. Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan maahantulokielto määrätään kolmannen maan kansalaiselle silloin, kun hänelle ei ole määrätty aikaa vapaaehtoiselle paluulle tai kun hän ei ole poistunut maasta vapaaehtoisesti määräajassa.

 

Käytännössä maahantulokielto määrätään kolmannen maan kansalaiselle maasta poistamispäätöksen yhteydessä silloin,

• kun hänen pääsynsä evätään tai hänet käännytetään välittömästi rajanylityksen yhteydessä.

• kun hänen käännyttämisensä tai karkottamisensa taustalla on syyllistyminen rikoksiin.

• kun on olemassa vaara, että hän pakenee.

• kun hänen katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.

• kun hänen oleskelulupahakemuksensa on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen vuoksi.

• kun kysymys on ulkomaalaislain 103 §:ssä tarkoitetusta kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättämisestä ja nopeutetun menettelyn käyttämisestä.

 

Maahantulokielto voidaan kuitenkin jättää määräämättä kokonaisharkinnan perusteella. Tällöin otetaan huomioon esimerkiksi lapsen etu, perhe-elämän suoja sekä siteet Suomeen ja kotimaahan.

Maahantulokiellot määrätään koskemaan koko Schengen-aluetta ja merkitään SIS-järjestelmään lukuun ottamatta tilanteita, joissa ulkomaalaisella on toisessa jäsenvaltiossa oleskelulupa, jota ei peruuteta. Oleskelulupaa myönnettäessä tarkistetaan aina, onko ulkomaalaisella voimassaolevaa Schengen-maahantulokieltoa. Maahantulokiellon peruuttamisesta neuvotellaan tarvittaessa toisen jäsenvaltion kanssa, kuten Schengen-sopimus edellyttää.

Maahanmuuttovirasto, poliisi ja rajatarkastusviranomainen ovat määränneet maahantulokieltoja seuraavasti: 1 070 vuonna 2009, 1 398 vuonna 2010, 1 916 vuonna 2011, 2 385 vuonna 2012 ja 2 757 vuonna 2013. Maahantulokieltojen tehokkuutta ei ole Suomessa varsinaisesti arvioitu. Maahantulokieltojen valvontaa vaikeuttaa käytännössä sisärajatarkastusten puuttuminen Schengen-alueella sekä se, että ulkomaalaisella voi olla useita eri henkilöllisyyksiä.

 

PALATA VOI MYÖS VAPAAEHTOISESTI

Kolmannen maan kansalainen voi palata joko vapaaehtoisesti tai poliisi voi poistaa hänet maasta. EU:n paluudirektiivin mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva paluu on aina ensisijainen keino. Suomessa vapaaehtoisesta paluusta vastaa tällä hetkellä Euroopan paluurahastosta saatavalla hankerahoituksella Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM), joka myös myöntää henkilölle paluuavustuksen konsultoituaan ensin poliisia. Suomen kansallista lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa niin, että vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiintuu.Euroopan muuttoliikeverkosto

Jäsenmailla on EU:n paluudirektiivin mukaan mahdollisuus peruuttaa maahantulokielto vapaaehtoisesti palaavalta kolmannen maan kansalaiselta. Maahantulokieltojen peruuttamisella ei kuitenkaan Suomessa pyritä kannustamaan ketään vapaaehtoiseen paluuseen. Paluu IOM:n vapaaehtoisen paluuohjelman kautta ei siis tarkoita sitä, että henkilön maahantulokielto peruttaisiin. Maahantulokiellolla ei toisaalta ole vaikutusta siihen, saako henkilö paluuavustusta. Maahantulokielto voidaan peruuttaa muuttuneiden olojen tai tärkeän henkilökohtaisen syyn vuoksi tai jos henkilö todistettavasti osoittaa poistuneensa maasta noudattaen täysin palauttamispäätöksensä ohjeistusta. Maahanmuuttovirasto päättää maahantulokiellon peruuttamisesta.

 

TAKAISINOTTOSOPIMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Niissä tilanteissa, joissa kolmannen maan kansalainen ei palaa lähtömaahansa vapaaehtoisesti hänelle määrätyssä ajassa, jäsenmaiden on ryhdyttävä toimiin henkilön maasta poistamiseksi. Palauttamista tehostetaan EU:n ja kolmansien maiden välisillä sekä jäsenmaiden ja kolmansien maiden kahdenvälisillä takaisinottosopimuksilla.

Suomessa takaisinottopyyntöjen tekemisestä on käytännössä vastannut poliisi. Vuonna 2012 takaisinottopyyntöjä tehtiin EU:n solmimien takaisinottosopimusten perusteella 77 ja vuonna 2013 yhteensä 128. Määrällisesti eniten pyyntöjä tehtiin EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen pohjalta: 20 vuonna 2012 ja 71 vuonna 2013. Suomi on solminut pakkopalautuksia koskevan kahdenvälisen takaisinottosopimuksen Kosovon kanssa. Sopimus tuli voimaan kesäkuussa 2013 ja sen perusteella tehtiin saman vuoden aikana 48 takaisinottopyyntöä.

Takaisinottosopimusten tehokkuutta ei ole varsinaisesti arvioitu, mutta ne ovat osoittautuneet käytännössä hyödyllisiksi: lähtömaat ovat yhteistyöhaluisia ja noudattavat määräaikoja. Useat sopimusvaltiot pyytävät kuitenkin maksua asiakirjoista, joiden pitäisi sopimusten mukaan olla maksuttomia ja tietyt maat vaativat omien lomakkeidensa käyttämistä takaisinottosopimusten liitteenä olevien mallilomakkeiden sijaan.

Takaisinottosopimuksia hyödynnetään serbialaisia lukuun ottamatta vain tilanteissa, joissa on kyse poliisin toimeenpanemista pakkopalautuksista. Pakkopalautetuille ei tällä hetkellä myönnetä kotoutumistukea kohdemaassa.

 

Teksti perustuu Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspisteen kansalliseen raporttiin Maahantulokiellot ja takaisinottosopimukset osana tehokasta paluuprosessia (FI) Entry bans and readmission agreements as guarantees of efficient return process (EN).

Raportin sähköinen versio löytyy kohdasta: http://www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi