EMN-Yleista¦ê

EMN-blogi

Suomen EMN-yhteyspiste pitää blogia, jossa tuomme esiin vaikutteita esim. tapahtumista joihin olemme osallistuneet tai asioista, jotka koskevat tutkimusaiheitamme.
28.1.2016 10.44

Tuoretta tutkimustietoa maahanmuuttajien salakuljetuksesta

EMN:n tutkimus "Smuggling of migrants: characteristics, responses and cooperation with third countries" esiteltiin Amsterdamissa 12.-13.1.2016 järjestetyssä EMN-konferenssissa “Promoting the multidisciplinary approach in addressing migrant smuggling”. Tässä kirjoituksessa tiivistämme tutkimuksen annin.


Tutkimuksessa tuotetaan käytännöntason tietoa EU-politiikan suunnittelun tueksi. Politiikka, joka keskittyy ainoastaan salakuljetuksen ehkäisyyn, ei riitä. Täytyy huomioida työntötekijät, jotka ajavat ihmiset liikkeelle, minkä vuoksi lähtömaiden kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisessä asemassa. Niin ikään keskeistä on yhteistyö kauttakulkumaiden kanssa, jotta ne, jotka voivat palata, palaisivat jo kauttakulkumaista takaisin lähtömaihin. Keskeinen tekijä on myös salakuljetukseen virtaavien rahavirtojen tutkiminen ja katkaiseminen.

Tutkimus toteutettiin kuudessa kuukaudessa metodeina haastattelut ja tilastotiedon analysoiminen. Tutkimukseen sisältyy viisi tapaustutkimusta käytetyimmillä salakuljetusreiteillä. Tutkimuksessa aihetta lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta: taloudellisesta, liiketoiminnallisesta ja viestinnällisestä. Kysynnän ja tarjonnan lait pätevät myös ihmissalakuljetusbisneksessä. Salakuljetuksen ehkäisemiseksi on tärkeä ymmärtää, mihin toiminnan voitot perustuvat ja mitkä ovat asiakkaiden ja toisaalta salakuljettajien motiivit.   Ihmissalakuljetukseen liittyy aktiivista markkinointia, joka toimii kuten markkinoilla yleensäkin. Ostospäätökseen vaikuttavat hinta, laatu, tieto tuotteesta, markkinointi ja käyttäjäsuositukset. Kun salakuljettajia jää kiinni, hinnat ja riskit nousevat, jos samanaikaisesti kysyntää ei saada laskemaan. Markkinoiden toiminnan keskeinen edellytys on tiedonkulu, joka tapahtuu pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Markkinat ja organisaatio perustuvat verkostoihin ei niinkään hierarkkiseen organisaatioon. Verkosto on myös hyvin muokkautumiskykyinen, joka muotoutuu tilanteen mukaan. Jos jokin reitti sulkeutuu, se löytää pian uudet reitit.

Siellä missä salakuljetuksen intensiteetti on suurinta verkostot muodostavat keskuksia. Näissä keskuksissa voitot ovat suurimmat ja organisaation keskeiset hahmot toimivat niissä. Näitä keskuksia on esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, Turkissa ja Italiassa.  Ihmissalakuljetuksen torjunnassa tarvitaan kattavaa politiikkaa, jossa ymmärretään toimenpiteiden moninaiset vaikutukset. Salakuljetusreittien katsominen ei ole hedelmällistä, vaan tulee keskittyä keskusten löytämiseen. Näin ollen keskeisintä on yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Tutkimuksen tekemisen jälkeen on tapahtunut paljon. Esimerkiksi yhteistyö Turkin kanssa on ilahduttavaa. Yhteistyössä kolmansien maiden kanssa on kuitenkin paljon tehtävää. Monet kolmannet maat eivät esimerkiksi ole ratifioineet YK:n ihmissalakuljetuksen vastaista pöytäkirjaa.

Täytyy ymmärtää, että salakuljetuksen pysäyttäminen nostaa hintoja ja lisää riskejä, mutta ei kitke ihmissalakuljetuksen juuria. Riskien kasvaessa siirtolaisista tulee yhä haavoittuvaisempia, mikä saattaa johtaa myös ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön.

Tärkeä aspekti salakuljetusverkostoja tutkittaessa on diasporan merkitys.  Luottamussuhteet ja läheisten auttaminen ovat keskeisessä asemassa. Diaspora luo myyjän ja ostajan välisen luottamussuhteen. Ihmiset haluavat uskoa kuvia mukavista veneistä seilaamassa aurinkoisena päivänä mieluummin kuin kuvia, joissa ihmiset kuolevat. Todellinen ihmissalakuljetuksen ongelma ei ole ihmisten liikkuminen, vaan se että ihmiset kuolevat matkalla.

Lisää ymmärrystä tarvitaan erityisesti seuraavista aiheista:

- hinnan ja laadun suhde eri siirtolaisryhmille

- keskityttävä salakuljetuksen keskuksiin reittien sijaan

- rahavirtojen kartoittaminen

- politiikkatoimien vaikutusten arviointi

- Euroopan sisällä tapahtuvien muuttovirtojen ymmärtäminen eli sekundaarinen liikkuminen. Millaisia salakuljetusverkostoja toimii Euroopan sisällä ja mikä tekee maasta suositun kohdemaan? Kohdemaan ja läpikulkumaan raja on kuitenkin häilyvä, koska toisinaan ihmiset saattavat pysähtyä vuosiksi ja jatkaa sitten taas matkaansa.

- viestinnän roolin ymmärtäminen liiketoimintamallissa

Tutkimuksessa lähdettiin tutkimaan salakuljetusreittejä. Tutkimuksen aikana kuitenkin kävi ilmi, että salakuljetusreittien tutkimisen sijaan tai ohella olisi ollut tärkeää keskittyä salakuljetuskeskusten tutkimiseen. Erityisesti keskusten organisaatioita ja organisoitumista tutkimalla on mahdollista ymmärtää syvällisemmin ihmissalakuljetustoiminnan perusperiaatteita sekä sidonnaisuuksia ja suhteita yhteiskunnan rakenteisiin ja eri verkostoihin.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi