161214-Uutiskirje-banner2
 

EMV-sanasto valmis

Euroopan muuttoliikeverkoston työstämän monikielisen muuttoliikeaiheisen sanaston  ensimmäisen painoksen verkkoversio on valmistunut. Voit tutustua siihen EMV:n kansainvälisillä sivuilla pdf-muodossa (EMN Glossary Version 1). Toistaiseksi sanastossa on edustettuna 17. EU-valtion pääkielet, myös suomi.

EMV:n omassa toimintakontekstissa sanaston tarkoituksena on tarjota Euroopan Unionin jäsenvaltioiden eri kielillä turvapaikka-asioihin sekä muuttoliikkeeseen liittyen yhteisymmärrykseen perustuvia määritelmiä, joita käytetään esim. EMV:n kansallisten yhteyspisteiden tekemissä ad-hoc kyselyissä sekä yhteisiin spesifikaatioihin perustuvissa tutkimuksissa.  Sanastoa käytetään myös luotaessa EMV:n Thesaurusta, joka mahdollistaa dokumenttien strukturoidun haun EMV:n sähköisessä tietojenvaihtojärjestelmässä.

Tämä monikielinen sanasto on merkittävä resurssi kaikille muuttoliikesektorilla eri rooleissa työskenteleville tahoille, kuten kunnallisille ja valtiollisille toimijoille, kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville, sekä  tutkijoille ja opiskelijoille. Yhteisen terminologian käyttäminen lisää käsiteltävien asioiden yhteismitallisuutta ja verrattavuutta eri konteksteissa sekä myös  selkeyttää  käsitteitä.

EMV-sanasto julkaistaan myös kirjana lokakuussa 2009. Tutustu sanaston verkkoversion suomenkielisiin termeihin ja lähetä palautteesi osoitteeseen emn@migri.fi  Mahdolliset tarkennus- ja korjausehdotukset voidaan vielä huomioida ennen kirjallisen version painatusta.

 

EMN-ordlistans första version är klar

Europeiska migrationsnätverket har utarbetat en flerspråkig migrationsrelaterad ordlista, vars första nätversion nu är klar. Man kan bekanta sig med den på EMN:s internationella nätsidor i pdf-form (EMN Glossary Version 1).

Meningen med EMN-ordlistan är att på alla EU-medlemstaters språk kunna erbjuda gemensamt antagna definitioner i asyl- samt övriga migrationsfrågor. Dessa används bl. a. i EMN:s ad hoc-förfrågningar och rapporter.

Ordlistan kommer också till bruk när man utvecklar en EMN Thesaurus för att möjliggöra en strukturerad sökning av dokument i EMN:s elektroniska system för informationsbyte.

Denna flerspråkiga ordlista är en betydande resurs för alla aktörer på migrationssektorn och bruket av en enhetlig terminologi främjar jämförbarheten i olika kontekster samt klargör olika begrepp och definitioner.

Ordlistan kommer också att utges i bokform i oktober 2009. Du kan bekanta dig med de finska termerna och eventuella kommentarer och ändringsförslag välkomnas i adressen emn@migri.fi , eftersom man ännu har en möjlighet att påverka innan den skriftliga versionen färdigställs. 

 

EMN Glossary ready for use

The EMN glossary is ready for use now in electronic form (pdf) on the EMN international web-pages (EMN Glossary Version 1). The first version consists of translations in 17 languages used in various EU Member States, including Finnish.

The purpose of the glossary is to provide common definitions and understanding of terms in the field of asylum and migration which are then used, for example, in the formulation of queries and undertaking of studies according to common specifications by the EMN NCPs. The glossary shall also be used to develop further the EMN Thesaurus, the purpose of which is to permit the structured searching of documents within the EMN's Information Exchange System.

This multi-language glossary in an important resource for all who are involved in the migration section in one form or another, be it state or municipal authorities, NGO’s, volunteers, as well as reserachers and students in this field.  Using common terminology adds to the comparability of the data in various contexts and helps in clarifying the concepts under discussion.

The EMN Glossary will also be published in paper form in October 2009. Please acquaint yourself with the terminology and give us feed back. Possible clarifications and corrections can still be taken into account and included into the printed version.  Kindly send  your feed-back for  the Finnish terms to: emn@migri.fi.