161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN-uutiskirje

Kaksi uutta EMN-tutkimusta julkaistuUutiskirjeen otsikot

 

  • Uusin EU-vertailutieto
  • Kaksi uutta EMN-tutkimusta julkaistu
  • EMN-konferenssi järjestettiin Slovakiassa 6-7.7
  • 30.9 järjestettävän EMN-seminaarin alustava ohjelma
  • EMN:s rapport om migrations- och asylpolitik 2015 har publicerats på svenska
  • Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusin EU-vertailutieto


Kansainvälinen suojelu

  • CZ: Exclusion from refugee status (rajoitettu kysely vain muutamalle jäsenmaalle)
  • NO: Transferring applicants to Hungary under the Dublin III regulation (rajoitettu kysely vain muutamalle jäsenmaalle

Työperusteinen maahanmuutto

  • PL: Cooperation agreements with third countries regulating recruitment of workersKaksi uutta EMN-tutkimusta julkaistu


Oleskeluperusteen muuttaminen: katsaus EU-jäsenvaltioiden lähestymistapoihin

– synteesiraportti

Vuoden 2015 kolmannessa fokusoidussa tutkimuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia muuttaa oleskelulupaperustetta, sekä tämän vaikutuksia eri EU-jäsenvaltioissa.

Joissain jäsenvaltioissa, kuten Suomessa, lähes kaikki variaatiot muuttaa oleskelulupaperustetta ovat mahdollisia. Toisaalta joissain maissa mahdollisuudet ovat rajoitetummat. Lähes kaikissa maissa ensimmäinen oleskelulupahakemus tulee jättää ulkomailla, kun taas maassa laillisesti oleskeleva voi yleensä hakea oleskelulupaa uudella perusteella poistumatta maasta. Oleskelulupaperusteen vaihtaminen on vähentynyt EU:ssa ajanjaksolla 2010–2014. Jäsenvaltiosta riippuen vuonna 2014 oleskeluluvan perustetta muutettiin 1-7 %:iin voimassa olevista oleskeluluvista.


Kaikissa jäsenvaltioissa oleskelulupaperusteen muuttaminen perhesideperusteesta muuksi perusteeksi on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan ole kovin yleistä vaan Euroopan laajuisesti ainoastaan 1 % voimassa olevan perhesideperusteisen oleskeluluvan haltijoista vaihtoi oleskelulupansa perustetta. Toisiksi yleisimmin sallittu ja yleisimmin haettu oleskelulupaperusteen muutos koskee opiskeluperusteisen oleskeluluvan muuttamista. Tällöin uusi oleskelulupa on yleensä jokin työperusteisista oleskeluluvista. Toisiksi yleisimmin haettu oleskelulupaperusteen muutos koskee työperusteisia oleskelulupia. Yleensä uuden oleskeluluvan peruste on tällöin Blue Card, erityisasiantuntija, tutkija tai työntekijä.

Jäsenvaltioiden motiivit tukea oleskelulupaperusteen muuttamista ovat ensisijaisesti taloudellisia ja tähtäävät vastaamaan työvoimapulaan sekä pitämään korkeasti koulutetun työvoiman ja vastavalmistuneet maassa.  Lisäksi mahdollisuus muuttaa oleskelulupaperustetta tukee kotoutumista sekä vähentää laitonta maassa oleskelua. Oleskeluluvan haltijoiden intressissä puolestaan on hakea oleskelulupaperusteen muutosta säilyttääkseen oleskeluoikeus tilanteessa, jossa voimassa olevan oleskeluluvan perusteet ovat lakkaamassa, päästä nauttimaan oikeuksista, joita toisella perusteella myönnettävään oleskelulupaan kuuluu sekä saada oleskelulupaperusteensa vastaamaan todellista tilannetta.

Aihetta koskevaa tutkimusta on tehty jäsenvaltioissa hyvin vähän. Keskeisimpänä hyvänä käytäntönä jäsenvaltiot nostavat esiin vastavalmistuneiden opiskelijastatuksella oleskelevien kannustamisen muuttamaan oleskelulupansa perustetta, jotta mahdollisimman moni jäisi maahan valmistumisensa jälkeen.

Synteesiraportti

EMN Inform (tiivistelmä)


Kansainvälistä suojelua saaneiden integroiminen työmarkkinoille

- synteesiraportti

Vuoden 2015 neljäs fokusoitu tutkimus käsittelee kansainvälistä suojelua saaneiden integroitumista työmarkkinoille. Turvapaikanhakijamäärän kasvun myötä kansainvälistä suojelua saaneiden onnistunut kotoutuminen ja integroituminen työmarkkinoille on Euroopan laajuisesti tärkeä poliittinen tavoite.

Tutkimuksesta ilmenee, että kansainvälistä suojelua saaneista työmarkkinoille osallistuneiden suhteellinen osuus on melko alhainen erityisesti ensimmäisen neljän vuoden aikana, mutta 20 vuoden jälkeen työllisyys nousee lähes samalle tasolle muiden kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien kanssa.

Kaikissa jäsenmaissa kansainvälistä suojelua saaneilla on lain mukaan pääsy työmarkkinoille. Työmarkkinoille pääsyä saattavat kuitenkin hidastaa hallinnolliset prosessit. Lisäksi kansainvälistä suojelua saavien kohdalla saattaa olla käytännön esteitä integroitua työmarkkinoille. Näitä esteitä ovat esimerkiksi: psykologiset ja fyysiset vaivat, tutkinnon tunnustamiseen liittyvät esteet ja dokumenttien puute sekä puutteelliset sosiaaliset verkostot ja kielitaito. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi työllisyyttä tukevien toimien merkitys on keskeinen. Kansainvälistä suojelua saaville  räätälöidyt tukitoimet nähdään tutkimuksessa perusteltuina, jotta esteitä työllistymiselle voidaan helpottaa. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita lähtökohtana on kaikille kolmannen maan kansalaisille tarjottavat samat työllisyyspalvelut. Jäsenvaltioiden välillä on suurta vaihtelua siinä, missä määrin palveluja on räätälöity kansainvälistä suojelua saavien tarpeisiin. Trendi näyttäisi olevan kuitenkin yhä enemmän yksilöllisten tarpeiden mukaan tarjottavissa palveluissa.

Työllisyyttä tukevina palveluina tarjotaan kielikursseja, kotouttamiskoulutusta, työllisyyspalveluja kuten neuvontaa sekä apua asunnon etsinnässä ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa. Hyvinä käytäntöinä tutkimuksessa nostetaan esiin työn ohessa tapahtuvat kieliopinnot, perehdytyksen tuki työpaikalla, suojelua saaville räätälöity opiskelupaikkaan tähtäävä tuki, täydennyskoulutus, tiedon jakaminen usealla kielellä, ulkomailla suoritetun tutkinnon hyväksyminen ja räätälöity asumisneuvonta.

Synteesiraportti

EMN Inform (tiivistelmä)

 

EMN-konferenssi järjestettiin Slovakiassa 6-7.7

 

Vuoden 2016 toinen EMN konferenssi pidettiin 6-7.7 EU puheenjohtajavaltio Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa. Konferenssin teemana oli EU:n alueelta suoritettujen palautusten uudelleenarviointi ( Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin); yksittäisissä puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa pohdittiin, mitkä tekijät ovat keskeisiä pysyvien ratkaisujen ja toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi lähtömaiden kanssa. Muistiinpanot konferenssista löytyvät tästä.


30.9 järjestettävän EMN-seminaarin alustava ohjelma


EMN järjestää kansallisen seminaarin 30.9 Radisson Blu Royal-hotellissa Helsingissä. Seminaarin teemana on kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluu. Seminaarin alustava ohjelma on valmistunut ja voit tutustua siihen tästä.

Ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia ja lähetämme varsinaisen kutsun ja ilmoittautumislinkin myöhemmin.


EMN:s rapport om migrations- och asylpolitik 2015 har publicerats på svenska


EMN utarbetar en årlig rapport om migrations- och asylpolitik. Nu har rapporten för Finland 2015 publicerats. Den sammanfattar året 2015 från migrationens synvinkel och behandlar temat utifrån olika teman (internationellt skydd, arbetsrelaterad invandring, bekämpning av människohandel för att nämna några). Du kan läsa rapporten här.  

Annat material på svenska:

Nyckeltal om immigration 2015Hyödyllistä uutta luettavaa


Uusi blogikirjoitus ETNO-foorumista, joka järjestettiin 2.6.2016.


Elokuun alun terveisin,

Kielo, Johanna, Suvi ja Rafael