IMG_8498


EMN kansallinen seminaari 13.10.2015

Miten maahanmuuttopolitiikalla tuetaan investoijien ja korkeasti koulutettujen houkuttelemista Suomeen?

Yhteenveto ja esitykset


 


Seminaarin teema nivoutui kolmen EMN-tutkimuksen ympärille: "Attracting Highly-Qualfied Third-Country Nationals",  "Admitting third-country nationals for business purposes" ja "Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU". Lisäksi aihe on ajankohtainen EU:n muuttoliikeagendan sekä Suomen hallitusohjelman osalta, joissa painotetaan kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamista.


Seminaari järjestettiin hotelli Presidentin auditoriossa Helsingissä ja se houkutteli paikalle yli 120 osallistujaa.

 

IMG_8445
EMN kansallinen koordinaattori Kielo Brewis


Tilaisuuden tervetuliaissanat lausui EMN:n Suomen kansallinen koordinaattori Kielo Brewis, jonka jälkeen päivän ensimmäisen esityksen piti Katri Niskanen joka toimii kansallisena asiantuntijana EU-komission sisäasioiden pääosastolla (DG Home). Hän esitteli Euroopan muuttoliikeagendaa sekä EU-komission näkemyksiä korkeasti koulutettujen kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttoon liittyen.


IMG_8452
Kansallinen asiantuntija Katri Niskanen


Seuraavaksi sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg esitteli Suomen hallituksen näkökantoja. Esityksessään hän kertoi ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä asioista ja painotti että Suomi on tällä hetkellä ennennäkemättömässä tilanteessa turvapaikanhakijamäärän suhteen. Lokakuun puoliväliin mennessä yli 20 000 henkilöä oli hakenut turvapaikkaa Suomesta. Tilanne on akuutti ja kaikki resurssit kohdistetaan sen käsittelyyn, mutta kansliapäällikkö muistutti, ettei maahanmuuton muita aspekteja saa unohtaa. Tehokas kotouttamispolitiikka on myös ensiarvoisen tärkeä. Pidemmällä tähtäimellä maahanmuutto on tärkeää Suomen taloudelle, varsinkin väestötieteellisistä syistä.

Katri Niskanen EU komissiosta ja Päivi Nerg sisäministeriöstä korostivat puheenvuoroissaan EMN-verkoston keräämän tiedon merkitystä ja relevanssia päätöksenteon ja lainvalmistelun tukena.


IMG_8467
Kansliapäällikkö Päivi Nerg

 

Ekonomisti ja kansanedustaja Juhana Vartiainen puhui maahanmuuton makrotaloudellisesta vaikutuksesta Suomessa. Hänen mukaansa työikäisten henkilöiden maahanmuutto on Suomen kaltaiselle maalle tärkeä tekijä, koska työikäisen väestön määrä vähenee. Muissa Pohjoismaissa merkittävän osan työllisyyden kasvusta muodostavat maahanmuuttajat. Hänen mukaan Suomen tulisi pyrkiä samaan hyvin yhteen sovitetuilla maahanmuutto-, kotouttamis-, työllisyys- ja työmarkkinapolitiikoilla. Keskeisenä tekijänä on maahanmuuttajien työllisyyspotentiaalin hyödyntäminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, muuten maahanmuuttajista tulee julkistaloudelle taakka, sen sijaan että he hyödyttäisivät sitä.

 

IMG_8470
Kansanedustaja Juhana Vartiainen


Kahvitauon jälkeen vuorossa oli Uuden-Seelannin tilannetta valottava key note-puhe, jonka piti Matt Hoskin (National Manager, Skills and Investments, Immigration New Zealand). Uusi-Seelanti on omaksunut hyvin aktiivisen toimintatavan investointien, sijoittajien ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien houkuttelemisessa. Maahanmuutto nähdään pääasiallisesti taloudellisena toimintana, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja sijoittajia, jotka taidoillaan, pääomallaan, kaupallisella osaamisellaan ja kansainvälisillä verkostoillaan voivat edesauttaa talouskasvua. Uuden-Seelannin maahanmuuttovirasto (Immigration New Zealand, INZ), kuuluu elinkeino-, innovaatio ja työllisyysministeriön (Ministry for Business, Innovation and Employment, MBIE) alaisuuteen, joka sekin on merkki kohdennetun maahanmuuttopolitiikan taloudellisesta merkityksestä. Uuden-Seelannin maahanmuuttovirasto on viimeisen viiden vuoden aikana siirtynyt pelkkänä lupaviranomaisena toimimisesta, tukemaan yrityksiä osaajien houkuttelemisessa ja maassa pitämisessä. Keskeisenä tekijänä on ollut hyvin toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä, joka on mahdollistanut sijoittajien ja kansainvälisten osaajien houkuttelemisen hyödyttämään Uuden-Seelannin taloutta.

 

IMG_8506
Matt Hoskin

IMG_8521
Keskustelua lounaalla

Lounaan jälkeen Carmen Blanco esitteli Espanjan politiikkaa korkeasti koulutettujen henkilöiden maahanmuuttoa koskien. Maailmanlaajuinen talouden taantuma pakotti Espanjan muuttamaan maahanmuuttopolitiikkaansa, jotta se voisi parantaa kilpailukykyään. Muutokset helpottivat korkeasti koulutettujen henkilöiden maahantuloa, muun muassa asettamalla työnantajien tarpeet etusijalle, poistamalla työvoiman saatavuusharkinnan korkeasti koulutettujen osalta ja nopeuttamalla prosesseja. Yritystoiminnan aloittamisen helpottamiseksi Espanja otti käyttöön viisumin, joka oikeuttaa oleskeluun yrityksen perustamisen takia. Viisumin jälkeen voi hakea oleskelulupaa, jos yritystoiminta on kannattavaa. Muutokset ovat olleet tehokkaita ja ne ovat luoneet uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Muutokset ovat myös muokanneet Espanjan maahanmuuttoimagoa, jota ennen leimasi matalan osaamistason työvoiman maahanmuutto ja sääntöjen vastainen maahanmuutto Afrikasta.

 

IMG_8533
Carmen Blanco, Espanja

Seuraavaksi Helina Maasing eteläisestä naapurimaastamme esitteli Viron maahanmuuttopolitiikkaa, jossa on nostettu kansainvälisten osaajien houkutteleminen keskiöön. Konkreettisina toimenpiteinä ovat muun muassa erityisosaajien (top specialists) ja yritysomistajien oleskelulupakategoriat sekä kohdennetut informaatiokampanjat, joiden tarkoituksena on kertoa mitä Virolla on tarjota korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Viro tarjoaa myös ensimmäisenä maana maailmassa mahdollisuuden e-kansalaisuuteen (e-Residency). E-kansalaisuus merkitsee suojattua sähköistä henkilöllisyyttä, joka muun muassa mahdollista yritystoiminnan harjoittamisen verkossa. E-kansalaiset voivat käyttää samoja sähköisiä palveluita kuin Viron kansalaiset, esim. sähköinen varmentaminen ja asiakirjojen sähköinen allekirjoitus. Kohderyhminä ovat ulkomaiset sijoittajat, virolaisten yritysten osakkeenomistajat, työntekijät ja heidän perheenjäsenet, ulkomaiset tutkijat ja opiskelijat jne.  

 

IMG_8543
Helina Maasing, Viro


Pia Pakarinen Helsingin kauppakamarista ja Anu Riila Helsingin kaupungilta esittelivät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteishanketta, jonka tavoitteena on helpottaa osaavien maahanmuuttajien pääsyä työelämään. Hankkeessa ovat mukana pääkaupunkiseudun kaupungit, Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä työhallinto, ammattiliitto SAK, maahanmuuttajajärjestöjä ja Helsingin seudun kauppakamari. Hanke keskittyy tiedon jakamiseen, neuvontaan, mentorointi- ja harjoittelijaohjelmiin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

 

IMG_8531
Pia Pakarinen ja Anu Riila

Seminaariin päätti paneelikeskustelu, jonka moderaattorina toimi YLE:n toimittaja Nicklas Wancke. Paneeliin osallistui kahdeksan asiantuntijaa (nimet löytyvät seminaariohjelmasta). Panelistit olivat sitä mieltä että Suomen tulisi markkinoida itseään paremmin ulkomaisten osaajien ja investointien kohteena. Maahanmuuttajien houkuttelu Suomeen koetaan hankalaksi aiheeksi, kun Suomessa on paljon työttömiä, mutta tämän suhteen tulisi ajatella pidemmällä aikajänteellä mitä Suomella on tarjottavaa osaaville maahanmuuttajille ja mitä Suomi haluaa saavuttaa. Monet muut maat ovat olleet Suomea aktiivisempia muokkaamalla politiikkaansa houkuttelemaan korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, sijoittajia ja investointeja. Keskusteluissa mainittiin sana asenteet useasti. Asenteet maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia kohtaan eivät ole kovin myönteisiä Suomessa. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita johon tulee vaikuttaa ennen kuin mitkään strategiat ja politiikat tulevat olemaan tehokkaita. Toinen tärkeä asia, joka tuotiin keskusteluissa esiin, on yhteistyön parantaminen eri toimijoiden välillä. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tulee työskennellä tiiviimmin yhteistyössä, jotta Suomi voi hyötyä työperusteisesta maahanmuutosta sekä muista maahanmuuttajista yhtä hyvin kuin muut maat.

IMG_8558
Panelistit ja moderaattori Nicklas Wancke


Esitykset



Tästä alta voit tutustua seminaarissa pidettyihin esityksiin

  • Katri Niskanen, EU komissio

           EMN_1310_Niskanen (pdf) (46.6 KB)

  • Päivi Nerg, sisäministeriö

           Päivi Nerg_EMN-seminaari 13 (pdf) (595.6 KB)

  • Juhana Vartiainen, Eduskunta

         Maahanmuutto ja makrotalous (pdf) (96.5 KB)

  •  Matt Hoskin, Immigration New Zealand

         Matt Hoskin_EMN presentation FINAL (pdf) (1 MB)

  •  Carmen Blanco, EMN Espanja

        Blanco_HQ in Spain helsinki [Yhteensopivuustila] (pdf) (617.8 KB)

  • Helina Maasing, EMN Viro

       Business and talent related migration_FI conference (pdf) (636.6 KB)

  • Pia Pakarinen ja Anu Riila Helsingin kauppakamari ja Helsingin kaupunki

      At work in Finland_Come_ml ar 10 10 2017 (pdf) (281 KB)