161214-Uutiskirje-banner2
 

EMN-synteesiraportti:

Lumeavioliitot ovat arkitodellisuutta EU-maissa

Lumeavioliitot ovat osa perheenyhdistämisen arkitodellisuutta EU-maissa, mutta sen laajuutta on vaikea osoittaa vertailukelpoisten tilastojen puuttuessa, todetaan Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemassa synteesiraportissa Misuse of the Right to Family Reunification. Lumeavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, joka on solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi eli vain siksi, että puoliso saisi oleskeluluvan.

 

Lumeavioliittoepäilyjen määrä vaihteli eri EU-maissa ja Norjassa 35 ja 1 740 tapauksen välillä vuonna 2011. Samaan aikaan EU-maiden tekemien lumeavioliittoon perustuvien kielteisten päätösten määrä vaihteli 5:n ja 990:n välillä (vuonna 2010 5–1360).

 

EU-maissa on tiedostettu, että lumeavioliitot ovat sensitiivinen ilmiö ja vaativat tutkinnalta erityistä huolellisuutta, jotta oleskelulupaa hakevien oikeusturva toteutuu. Jotta valtiot voisivat paremmin hallita ilmiötä ja saada sen torjuntaan enemmän resursseja, tarvittaisiin vertailukelpoisia tilastoja, selkeä ohjeistus tutkinnan avuksi ja erityinen foorumi tietojen vaihtoa varten.

 

Raportin taustalla EU-komission halu käynnistää keskustelu

 

Synteesiraportti perustuu 24 jäsenvaltion sekä Norjan kansallisiin tutkimuksiin, joissa selvitettiin lumeavioliittojen sekä oleskeluluvan hakemisen yhteydessä vanhemmuudesta annettujen väärien ilmoitusten laajuutta. Lisäksi selvitettiin väärinkäytöstapojen tunnistamiseen kehitettyjä toimintamalleja sekä keinoja torjua väärinkäytöksiä.

 

Tutkimuksen taustalla on EU:n vihreä kirja direktiivistä 2003/86/EY kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta perheenyhdistämiseen. EU-komissio on halunnut käynnistää julkisen keskustelun direktiivin soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä muutostarpeista.

 

Taustalla yleensä taloudelliset syyt

 

Lumeavioliittojen taustalla on yleensä taloudelliset syyt. Toisaalta viitteitä on saatu myös organisoituneiden rikollisryhmien järjestämistä avioliitoista.

 

EU-maat torjuvat lumeavioliitoista johtuvia väärinkäytöksiä keskittämällä tutkintaa lähtömaiden edustustoihin, joissa haastatellaan oleskeluluvan hakijoita ja tutkitaan asiakirjojen aitoutta. Joissakin maissa poliisi voi tarkastaa lumeavioliitoista epäiltyjen asuntoja, työpaikkoja tai kouluja. Myös kunnallisten viranomaisten rekistereihin annettuja, avioliittoa ja yhdessä asumista koskevia tietoja verrataan maahanmuuttoviranomaisille annettuihin tietoihin.

 

Henkilön historia voi käynnistää tutkinnan

 

Lumeavioliittotutkinta käynnistyy esimerkiksi, jos perheenkokoaja on aiemmin solminut useita lyhytaikaisia avioliittoja tai lumeavioliiton tai jos hänestä tehdään ilmianto.

 

Jos lumeavioliittoepäily todetaan aiheelliseksi ja perheenkokoaja on johtanut viranomaisia harhaan, hänelle määrättävät rangaistukset vaihtelevat EU-maissa viiden vuoden ehdottomasta vankeudesta 15 000 euron sakkoihin. Oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakeneen henkilön oleskelulupahakemus pääsääntöisesti hylätään tai peruutetaan.

 

Maahanmuuttovirasto tekee noin 250 lumeavioliittopäätöstä vuosittain

 

Suomessa Maahanmuuttovirasto tekee noin 250 lumeavioliittoepäilyyn perustuvaa kielteistä päätöstä vuodessa. Poliisin tekemät päätökset eivät ole mukana tässä arvioissa.

 

Lumeavioliittoa ei ole määritelty Suomen ulkomaalaislaissa. Avioliitto-oikeudellisesti lumeavioliitot ovat muodollisesti päteviä avioliittoja. Voimassa olevan ulkomaalaislain 36 §:n mukaan oleskelulupa voidaan kuitenkin jättää myöntämättä, jos ilmenee, että ilmoitettu avioliitto on solmittu oleskelulupasäännösten kiertämistarkoituksessa.

 

Epäilyn lumeavioliitosta herättävät tyypillisesti esimerkiksi puolisoiden eriävät kertomukset viettämästään yhteiselämästä, avioliiton lyhyt kesto, epäselvät olosuhteet liittoa solmittaessa sekä puolisoiden suuri ikäero.

 

Suomi torjuu oleskelulupaprosessin väärinkäytöksiä pääasiassa ennen ulkomaalaisen maahantuloa. Viisumi- ja oleskelulupahakemusten huolellisen tutkimisen on todettu auttavan merkittävästi väärinkäytösten torjunnassa.

 

 

Lisätietoja

 

EMN:n synteesiraportti Misuse of the Right to Family Reunification on saatavissa Suomen yhteyspisteen verkkosivuilta osoitteesta http://www.emn.fi/raportit/2012.

 

Suomen ulkomaalaislain mukaista lumeavioliittoharkintaa valottaa tarkemmin Maahanmuuttoviraston aiemmassa yhteydessä laatima, erityisesti toimittajien avuksi tarkoitettu taustamuistio. Se on pyynnöstä saatavissa Maahanmuuttoviraston viestinnästä.