EMN-Yleista¦ê

EMN työohjelma 2015-2016

 

EMN-verkosto on siirtynyt kaksivuotisiin työohjelmiin vuodesta 2015 lähtien. Tämä päätettiin EMN-ohjausryhmän toimesta vuoden 2014 syksyllä.

Työohjelma määrittää verkoston tehtävät kyseisille vuosille. Koska kyseessa on uudenlainen tapa toimia joitain asioita ei ole määritelty yhtä tarkasti kuin aikaisemmin, jolloin työohjelma tehtiin vuodeksi kerrallaan. 

Alla listattuna vuosien 2015-2016 työohjelman pääkohdat.

 

Päätavoitteet

 • Ajantasaisen, objektiivisen, luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen päätöksentekijöille
 • Parantaa EMN-verkoston kykyä vastata päätöksentekijöiden tarpeisiin huomioiden niin lyhyemmän kuin pidemmän aikavälin tietotarpeet 

Toiminnan painopistealueet 2015-2016

 • EU- ja kansallisten päätöksentekijöiden tietotarpeisiin vastaaminen ajantasaisella ja relevantilla tiedolla sopivassa muodossa
 • EMN-verkoston käyttäminen välineenä jonka kautta vaihdetaan tietoa ja nostetaan esiin EU-politiikan kehityskulkuja muuttoliikeasioiden saralla
 • Kehittää verkostoitumista ja käytännön yhteistyötä kansallisella ja EU-tasolla ottaen huomioon aihealueen poikkihallinnollinen luonne
 • Parantaa tilasto- ja muun tiedon vertailtavuutta EU-tasolla sekä jatkaa EMN Glossary-sanakirjan ja Thesauruksen kehittämistä
 • Kerätä tietoa ja helpottaa käytännön yhteistyötä jäsenmaiden kesken erityisesti liittyen työ- ja elinkeinoperusteiseen maahanmuuttoon sekä paluu ja uudelleenkotoutumisasioihin
 • Parantaa EMN-verkoston näkyvyyttä entisestään kohdennetun viestinnän ja sopivien tuotosten levittämisen kautta

EMN-verkoston päätehtävät 2015-2016

 1. Ad hoc -kyselyt ovat tärkeä työväline vertailukelpoisen tiedon nopeassa keräämisessä. V. 2015-2016 painotetaan erityisesti ad hoc -kyselyiden yhteenvetojen kautta saadun tiedon parempaa hyödyntämistä. EU-komissio ja palveluntarjoaja käyvät läpi vanhempien kyselyiden yhteenvetoja jotta niiden sisältämä tieto saadaan entistä paremmin käyttöön esim. tiettyyn tutkimusaiheeseen liittyen.
 2. Vuosittainen politiikkaraportti tarjoaa kokonaiskatsauksen vuoden aikana tapahtuneisiin merkittävimpiin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin; sekä julkiseen keskusteluun maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa.
 3. EMN-tutkimukset. Vuodelle 2015 on päätetty kolme tutkimusaihetta ja neljäs on vielä käsittelyssä. Vuoden 2016 tutkimusaiheet päätetään v. 2015 syksyllä. V. 2015 tutkimusaiheet:  1) "Determining Labour Shortages and Labour Migration Needs in the EU", 2) "Mixed Migration and Changes of Status", 3) "Information on Voluntary Return of Third-Country Nationals with an Obligation to Return and who Reside Outside Organized Facilities"
 4. EMN Informit tarjoavat tiivistetyssä muodossa pääkohdat EMN-verkoston keräämästä ja analysoimasta tiedosta; EMN Informien aiheet tulevat joka EMN-tutkimuksista tai ad hoc -kyselyistä.
 5. EMN Bulletinit tarjoavat ajankohtaista tietoa erityisesti kokeneiden päätöksentekijöiden tarpeisiin. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä EMN Bulletin kokoaa merkittävimmät kehityskulut ja tuoreimman saatavilla olevan EU-tason tilastotiedon muuttoliikeasioissa.
 6. EMN Country Factsheet; vuositttaisen politiikkaraportin tietojen pohjatla on luotu tiivis tietopaketti jokaisesta EU-jäsenmaasta sekä Norjasta, josta käy ilmi maahanmuutto- ja turvappaikkapolitiikan pääkohdat sekä relevanttia ja vertailukelpoista tilastotietoa.  
 7. EMN Status Report 2014 & 2015 sisältää kertomuksen EMN-verkoston v. 2014 ja 2015 toiminnasta sekä verkoston tuottaman tiedon avainkohdat ja niiden merkityksen päätöksenteon taustana niin kansallisella kuin myös EU-tasolla. EMN-verkoston ohjausryhmä raportoi nämä tiedot Euroopan parlamentille, EU-komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä Alueiden komitealle.
 8. Return Expert Group (REG);  EMN-verkoston paluuasioden asiantuntijaryhmä (REG) käsittelee paluu- ja uudelleenkotoutumisasioita. REG toimii EMN-verkostossa erillisenä työryhmänä ja pystyy täten hyödyntämään jo olemassa olevia EMN-tiedonvaihtokanavia ja asiantuntemusta. REG-ryhmän tehtävänä on vaihtaa tietoa hyvistä käytänteistä sekä kerätä laajasti tietoa siitä miten paluuasioita hoidetaan jäsenmaissa.  

Muut tehtävät

 

 • EU:n maahanmuuttoportaali - EMN-verkoston kansallisten yhteyspisteiden tehtävänä on pitää portaalin tiedot ajan tasalla omaa jäsenmaata koskien.
 • EMN-verkoston tuottaman tiedon käyttäminen muiden EU-hankkeiden ja toimintojen tueksi.
 • Tarvittaessa yhteistyö EU-komission nimeäminen palveluntarjoajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa jonkin tietyn projektin tiimoilta.

Verkostoituminen  

 • Verkostoituminen kansallisten EMN-yhteyspisteiden välillä. Työohjelman suorittamisen kannalta on tärkeää, että eri jäsenmaiden kansalliset EMN-yhteyspisteet vaihtavat tietoja keskenään.
 • Verkostoituminen kansallisella tasolla. Kansalliset EMN-yhteyspisteet kehittävät ja ylläpitävät omassa jäsenmaassaan kansallista verkostoa, johon kuuluu kansallisia päätöksentekijöitä, muita relevantteja toimijoita ja tutkimustahoja. Kansallisen verkoston jäsenet voivat asiantuntemuksellaan osallistua EMN-verkoston toimintaan tiedontuottajina, sekä tiedon levittäjinä.
 • Verkostoituminen relevanttien EU-toimijoiden ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden saralla. Esimerkkeinä mm. Eurostat, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), Perusoikeusvirasto (FRA), Rajaturvallisuusvirasto (Frontex).

Viestintä ja tiedon välittäminen

 • Kansainväliset EMN-verkkosivut sekä kansalliset sivustot ovat tärkeitä työvälineitä verkoston tuottaman tiedon välittämisessä eri kohderyhmille. Kansainvälisten EMN-verkkosivujen pääasiallisina kohderyhminä ovat päätöksentekijät, EU-toimijat sekä kansainväliset sidosryhmäorganisaatiot. Kansallisten verkkosivujen kohderyhminä ovat mm. kansallisen verkoston jäsenet, kansalliset päätöksentekijät sekä kaikki muut aihealueesta kiinnostuneet. 
 • EMN-konferenssit 2015-2016: Voidaan järjestää kaksi konferenssia vuosittain, EU-komissio ja EMN-yhteyspisteet päättävät yhdessä konferenssien luonteen ja aiheet. 
 • Kansainväliset ja kansalliset tapahtumat. EMN-verkoston kansalliset yhteyspisteet voivat osallistua kansainvälisiin ja kansallisiin tapahtumiin jotka ovat relevantteja EMN-toiminnan kannalta, erityisesti jos tapahtumassa esitellään EMN-verkoston tuottamaa tietoa tai tapahtuma käsittelee verkoston kannalta relevantteja aihealueita.