Vuonna 2011 valmistuneet raportit ja tutkimukset

FI APR 2011 FIVuosittainen politiikkaraportti - Suomi 2011

EMN-politiikkaraportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuuttopolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2011. Raportti sisältää myös avainlukuja eri osa-alueilta.

 

 

 

 

 

 

FI APR 2011 SEÅrlig policyrapport - Finland 2011

EMN-politiikkaraportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuuttopolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2011. Raportti sisältää myös avainlukuja eri osa-alueilta.

Ruotsinkielinen versio

 

 

 

 

FI APR 2011 ENAnnual Policy Report - Finland 2011

EMN-politiikkaraportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuuttopolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2011. Raportti sisältää myös avainlukuja eri osa-alueilta.

Englanninkielinen versio

 

 

 

 

Irr migration FI 2011

Hyvät käytänteet laittoman maahantulon vähentämiseksi - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2011 toisen EMN-teematutkimuksen tavoitteena on kartoittaa laittoman maahanmuuton estämiseen tähtääviä toimenpiteitä kansallisella tasolla ja siinä käydään myös lävitse laittoman maahanmuuton estämiseksi ja tunnistamiseksi kansallisella ja EU-tasolla olemassa oleva poliittinen ja lainsäädännöllinen ympäristö. Tarkoituksena on kansallisten tutkimusten perusteella antaa kattava kuva EU-maissa käytössä olevista, käytännössä hyviksi todetuista tavoista laittomien maahanmuuttajien määrän vähentämiseksi EU-alueella.

 

 

 

Irr migration EN 2011

Practical Measures for Reducing Irregular Migration - Finnish National Report

Englanninkielinen versio. Teematutkimuksen tavoitteena on kartoittaa laittoman maahanmuuton estämiseen tähtääviä toimenpiteitä kansallisella tasolla ja siinä käydään myös lävitse laittoman maahanmuuton estämiseksi ja tunnistamiseksi kansallisella ja EU-tasolla olemassa oleva poliittinen ja lainsäädännöllinen ympäristö. Tarkoituksena on kansallisten tutkimusten perusteella antaa kattava kuva EU-maissa käytössä olevista, käytännössä hyviksi todetuista tavoista laittomien maahanmuuttajien määrän vähentämiseksi EU-alueella. 

 

 

2008 tilastosynteesi

Annual Report on Migration and International Protection Statistics 2008 - Synthesis Report

Tämä synteesiraportti sisältää vertailutietoa 23 jäsenmaan muuttoliike- ja turvapaikkatilastoista vuodelta 2008. Tämän raportin tilastot perustuvat ensimmäistä kertaa EU:n muuttoliiketilastoasetuksen, 862/2007/EY, perusteella kerättyihin lukuihin.  

 

 

 

 

Temporary and CircMig Synteesi 2011

Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States - Synthesis Report

Tämä synteesiraportti perustuu 24 jäsenmaan kansallisiin raportteihin koskien väliaikais- ja kiertomuuttoa ja se oli vuoden 2010 toisen teematutkimuksen aihe. EU-tasolla aiheen merkitys on kasvussa, joten haluttiin tutkimuksen avulla selvittää jäsenmaiden tämänhetkisiä kokemuksia ja käytäntöjä aiheesta vaikka kaikkien jäsenmaiden tasolla kyseiset käsitteet eivät ole vielä vakiintuneet.  

 

 

 

Lab short FI EN julkaisu 2011

Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä - Satisfying Labour Demand through Migration - Synteesiraportti

Kaksikielinen julkaisu sisältää tietoa 23 EU-jäsenmaasta koskien käytäntöjä, politiikkaa sekä kokemuksia liittyen työperusteiseen maahanmuuttoon työvoiman tarpeen täyttäjänä. Raportti sisältää laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

 

Viisumiraportti FIViisumipolitiikka maahanmuuton väylänä - Suomen kansallinen raportti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää viisumipolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan välistä yhteyttä. Tavoitteena on selvittää, miten viisumipolitiikalla voidaan toisaalta edistää laillista maahanmuuttoa ja toisaalta estää laitonta maahantuloa.

 

 

 

 

 

Viisumiraportti EN

Visa Policy as a Migration Channel - Finnish National Report

Englanninkielinen versio. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää viisumipolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan välistä yhteyttä. Tavoitteena on selvittää, miten viisumipolitiikalla voidaan toisaalta edistää laillista maahanmuuttoa ja toisaalta estää laitonta maahantuloa.

 

 

 

 

 

Tilastoraportti 2009

Annual Report on Migration and International Protection Statistics 2009 - Finnish National Report

Vuoden 2009 EMN-tilastoraportti kuvaa maahanmuuton lukuja ja trendejä Suomen osalta. Tilastoraportin formaatti noudattaa EU:n maahanmuuttotilastoasetuksen (862/2007) jaottelua. Vuoden 2008 lukuja toimitettiin ensimmäistä kertaa EU:n tilastoasetuksen vaatimusten mukaan Eurostat:ille, joten varsinkin vuoden 2009 raportti tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden vertailla näitä lukuja keskenään.  

 

 

 

Satisfying Labour Demand Through Migration

Satisfying Labour Demand Through Migration - Synthesis Report

Raportti sisältää tietoa 23 EU-jäsenmaasta koskien käytäntöjä, politiikkaa sekä kokemuksia liittyen työperusteiseen maahanmuuttoon työvoiman tarpeen täyttäjänä. Raportti sisältää laajan tilasto-osuuden.

 

 

 

 

 

 

Annual Policy Report 2008 SR

Annual Policy Report 2008 - Synthesis Report

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuotuisen politiikkaraportin tarkoituksena on tarjota yleiskatsaus merkittäviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin kehityksiin (sisältäen EU:ssa tapahtuvat kehitykset) kuin myös kattaa julkisessa keskustelussa esille nousseet pakolais- ja maahanmuuttokysymykset jotka ovat keskittyneet Euroopan Unionin kansalaisten sijasta kolmansien maiden kansalaisiin. EMN:n synteesiraporttiin on koottu 23 jäsenmaan kansallisten raporttien pääasialliset tulokset, joista on tehty yhteenveto.

 

 

 

AVR SR 2011Programmes and Strategies in the EU Member States fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries - Synthesis Report

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa vapaaehtoisen paluun erilaisia käytäntöjä joita Euroopan Union jäsenmaat tällä hetkellä käyttävät ja tehdä vertailevaa analyysia tulevaisuuden politiikan kehittämiseksi kansallisella sekä Euroopan unionin tasolla. Synteesiraportti on laadittu 22 EU-jäsenmaan kansallisista raporteista.

 

 

 

 

Yksintulleet SR käännösYksin maahan tulevien alaikäisten vastaanottoa, palauttamis- sekä kotouttamisjärjestelyjä EU-jäsenmaissa koskeva vertailututkimus

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa puuttuvia tietoja menettelytavoista, joita sovelletaan EU:ssa yksin tuleviin alaikäisiin ja jotka vaihtelevat EU:hun tulon syiden ja taustojen arvioinnista maahantulomenettelyihin ja vastaanottojärjestelyihin, kotouttamistoimenpiteet, säilöönotto, palauttaminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen mukaan luettuina. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin saatavilla olevia tilastotietoja yksin tulleista alaikäisistä. Synteesiraportti on laadittu 22 EU-jäsenmaan kansallisista raporteista.