Vuonna 2012 valmistuneet raportit ja tutkimukset

 

Annual Policy Report 2012

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti - Suomi 2012

Annual Report on Migration and Asylum Policy - Finland 2012

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2012. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN)  

 

 

Opiskelijasynteesi FI

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin - Synteesiraportti

Tämän tutkimuksen synteesiraportti kokoaa yhteen 25 EMN-yhteyspisteen tuottamat kansalliset tutkimukset, jotka käsittelevät kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa monesta eri näkökulmasta. Synteesiraportista käy ilmi miten EU-jäsenmaat ja Norja ovat soveltaneet aiheeseen liittyvää EU-lainsäädäntöa sekä minkälaisia eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä on maiden välillä. Tutkimuksessa on myös käsitelty opiskelijareitin väärinkäyttöä maahantulon väylänä. Synteesiraportissa esitetyt tilastot perustuvat Eurostatin lukuihin.  

 

 

Opiskelijasynteesi COM ENImmigration of International Students to the EU - Synthesis Report (EN)

Tämän tutkimuksen synteesiraportti kokoaa yhteen 25 EMN-yhteyspisteen tuottamat kansalliset tutkimukset, jotka käsittelevät kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa monesta eri näkökulmasta. Synteesiraportista käy ilmi miten EU-jäsenmaat ja Norja ovat soveltaneet aiheeseen liittyvää EU-lainsäädäntöa sekä minkälaisia eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä on maiden välillä. Tutkimuksessa on myös käsitelty opiskelijareitin väärinkäyttöä maahantulon väylänä. Synteesiraportissa esitetyt tilastot perustuvat Eurostatin lukuihin. 

 

 

Identity synteesi FI käännös taitettu

Henkillöllisyyden selvittäminen turvapaikkaprosessissa - Synteesiraportti

Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen Euroopan muuttoliikeverkoston 24 EU-jäsenvaltion sekä Norjan kansallisten yhteyspisteiden valmistelemien fokusoitujen Henkilöllisyyden selvittäminenturvapaikkaprosessissa -EMN-tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli antaa yleiskuvaus haasteista, joita kansalliset viranomaiset kohtaavat yrittäessään selvittää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden ja palautettavien hylättyjen hakijoiden henkilöllisyyttä usein tilanteessa, jossa(voimassa olevia) asiakirjoja ei ole. Lisäksi tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan kansallisia toimintatapoja ja tunnistetaan parhaita käytäntöjä aiheeseen liittyen.

 

 

 

Intra EU Mobility of TCN s

Intra-EU Mobility of Third-Country Nationals - National Contribution from Finland

Tämän fokusoidun tutkimuksen tavoitteena on selvittää kolmansien maiden kansalaisten liikkumista EU-alueen sisällä sekä heitä koskevia säännöksiä ja käytänteitä. Toisesta EU-maasta Suomeen tulevien kolmansien maiden kansalaisten määrä on hyvin pieni verrattuna EU:n ulkopuolelta Suomeen tuleviin kolmansien maiden kanslaisten määrään. Tilastollisesti on vaikeaa seurata EU:n sisältä tulevien kolmansien maiden kansalaisten liikkumista ja sen syitä. Ainoa luotettava tietolähde on Tilastokeskuksen muuttoliiketilastot, jonka avulla määrän voi todentaa. Muut tätä ryhmää koskevat tiedot ovat lähinnä arvioita. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).

 

 

 

Identity synteesi

Establishing Identity for International Protection, Challenges and Practices - Synthesis Report

Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen Euroopan muuttoliikeverkoston 24 EU-jäsenvaltion sekä Norjan kansallisten yhteyspisteiden valmistelemien fokusoitujen Henkilöllisyyden selvittäminenturvapaikkaprosessissa -EMN-tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli antaa yleiskuvaus haasteista, joita kansalliset viranomaiset kohtaavat yrittäessään selvittää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden ja palautettavien hylättyjen hakijoiden henkilöllisyyttä usein tilanteessa, jossa(voimassa olevia) asiakirjoja ei ole. Lisäksi tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan kansallisia toimintatapoja ja tunnistetaan parhaita käytäntöjä aiheeseen liittyen.

 

 

Kansikuva Identity fok tutkEstablishing Identity for International Protection, Challenges and Practices - Finnish National Contribution (EN/FI)

Tämän fokusoidun tutkimuksen tavoitteena on tarkastella henkilöllisyyden selvittämistä turvapaikkaprosessissa. Suomen osalta n. 70%:illa myönteisen päätöksen saaneista on henkilöllisyys varmistamatta ja kielteisen päätöksen saaneista n. 40-50%:illa. Varsinkin Irakista ja Somaliasta tulleiden henkilöllisyyden selvittäminen on hankalaa. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).

 

 

 

Kansikuva PY fok tutkMisuse of the Right to Family Reunification, Marriages of Convenience and False Declarations of Parenthood - Finnish National Contribution (EN/FI)

Tämä fokusoitu tutkimus käsittelee perheenyhdistämisprosesseissa ilmeneviä väärinkäytöksiä. Sen puitteissa pyritään selvittämään lumeavioliittojen sekä vanhemmuudesta annettujen valheellisten ilmoitusten laajuutta ilmiöinä Suomessa. Tutkimuksesta on jo valmistunut synteesiraportti joka löytyy alempana tältä sivulta. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI). 

 

 

 

Practical Measures to Reduce Irregular Migration GlossyPractical Measures to Reduce Irregular Migration - Synthesis Report (EN)

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa minkälaisia käytännön toimenpiteitä on olemassa laittoman maahanmuuton vähentämiseksi EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Lainsäädännön, käytänteiden ja toimivien kansallisten ratkaisujen tunnistaminen ja niiden peilaaminen EU-tason viitekehykseen on tutkimuksen kantavana teemana. Tutkimus sisältää myös tilastotietoa laittomasta maahanmuutosta, mm. arvioita laittomien maahanmuuttajien määristä eri EU-maissa. Tämä synteesiraportti perustuu 22 jäsenmaan kansallisiin raportteihin.  

 

 

 

Visa Policy as a Migration Channel Synthesis Report

Visa Policy as Migration Channel - Synthesis Report (EN)

Synteesiraportti on laadittu 21 jäsenmaan kansallisten raporttien pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää viisumipolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan yhteyttä ja miten tämä on toteuttu eri EU-jäsenmaissa, lainsäädännön ja käytännön näkökulmista. Painopistealueina tutkimuksessa on viisumipolitiikka laillisen maahanmuuton edistäjänä sekä laittoman maahanmuuton estäjänä.     

 

 

 

 

 

2012 kv opiskelijat

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin - Immigration of International Students to the EU - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2012 laaja EMN-teematutkimus käsittelee kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa kolmansista maista Euroopan unioniin. Raportti tarkastelee asiaa Suomen osalta ja tarjoaa kattavan kuvan lainsäädännöstä, toimijoista ja käytännöistä. Raportti sisältää myös tietoa kv-opiskelijoiden työllistymisestä Suomessa tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

 

 

 

 

 

Fam reunification focussed study synth rep EN Misuse of the Right to Family Reunification - Synthesis Report

Vuoden 2012 ensimmäiseen tiivistettyyn tutkimukseen perustuva synteesiraportti on valmistunut. Raportti, joka käsittelee perheenyhdistämisprosesseissa ilmeneviä väärinkäytöksiä, perustuu 24 jäsenvaltion kansalliseen tutkimukseen. Niissä selvitettiin lumeavioliittojen sekä vanhemmuudesta annettujen valheellisten ilmoitusten laajuutta EU-jäsenvaltioissa. Tutkimuksissa selviteltiin myös em. väärinkäytöstapojen tunnistamiseen kehitettyjä toimintamalleja sekä keinoja torjua väärinkäytöksiä.