EMN-Raportit

Uusimmat raportit


LMI_studyLabour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member States - Suomen kansallinen raportti

Tämä tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. Tutkimuksen painopiste on käytännöissä, jotka tukevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä lupaavista työmarkkinoille pääsyä edistävistä julkisen sektorin toimenpiteistä sekä räätälöidyistä yksityisen sektorin työllistämishankkeista. Toimenpiteet, jotka on kohdistettu pelkästään kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille on suljettu pois tutkimuksen piiristä. Julkaisu on englanninkielinen.

UAM_synteesi_2018Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway - Synthesis Report

EMN-tutkimuksen "Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway" synteesiraportissa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Euroopan unionissa ja Norjassa. Tutkimuksessa käydään läpi jäsenmaiden menettelytapoja myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden kotoutumiseen liittyen ja toisaalta kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyen. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään niiden alaikäisten yksin tulleiden kanssa, joita ei voi palauttaa ja miten toimitaan alaikäisten täyttäessä 18 vuotta.       Tutkimuksessa käsitellään myös alaikäisten katoamisia. Tiivistelmät tutkimuksesta EMN Inform ja EMN Flash.
UAM_kansallinen_raportti_2017Yksin tulleet alaikäiset turvapaikka- ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa - Suomen kansallinen raportti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa käydään läpi myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden hoiva- ja asumisjärjestelyjä sekä kotoutumista. Lisäksi käsitellään kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä miten menetellään niiden yksin tulleiden alaikäisten kohdalla, joita ei voida palauttaa. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten katoamisia.

Changing influx_2017Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu 2014-2016: Euroopan unionin toimet - Suomen kansallinen raportti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä Suomi teki pystyäkseen vastaamaan turvapaikanhakijamäärän voimakkaaseen vaihteluun kyseisinä vuosina.

Suomen vranomaisten vuosien 2015 ja 2016 aikana tekemiä toimenpiteitä on joiltain osin arvioitu, joko sisäisesti tai ulkopuolisen tahon arvioimana. Kokonaisuutena arvioiden viranomaisten toimet olivat niiltä osin onnistuneita, että kaikki maahantulijat saatiin rekisteröityä ja majoitettua, ja heille turvattiin vastaanottolain vaatimat peruspalvelut sekä ulkomaalaislain mukainen turvapaikkaprosessi. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)


Glossary_6_0

EMN Asylum and Migration Glossary 6.0

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanastosta on ilmestynyt uusi englanninkielinen versio. Se sisältää noin 470 termiä 22:lla eurooppalaisella kielellä.

Sanastoa määritelmineen voi hyödyntää monipuolisesti maahanmuuttoon

liittyvässä asiantuntijatyössä. Sanasto selkeyttää maahanmuuttoon,

pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyviä käsitteitä.

AMR_2017

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti - Suomi 2017

Annual Report on Migration and Asylum - Finland 2017

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2017. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN)

TK_FI_2017Maahanmuuton tunnusluvut 2017

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut tilastokatsauksensa Maahanmuuton tunnusluvut 2017. Julkaisu kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta.


Tilastokatsaus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi

Return study_synteesi_2017The Effectiveness of Return in EU Member States - synthesis report

Laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten paluu on ollut EU:n prioriteetti sekä EU-jäsenmaissa käytävän julkisen keskustelun keskeisiä aiheita maahanmuuttoon liittyen.  EMN-tutkimuksen "The Effectiveness of Return in EU Member States" synteesiraportissa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. EU-jäsenmaiden käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen

Synteesiraportista on myös laadittu tiivistelmä EMN Inform.

ID_synteesi_kansiChallenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process - synthesis report

Tutkimuksessa käydään läpi, miten kolmansista maista tulevien henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.  

Tutkimuksesta on myös tehty tiivistelmä EMN Inform, johon voit tutustua tästä linkistä.
EMN_Glossary_5.0_FIEMN Maahanmuuttosanasto 5.0

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen yhteyspiste on työstänyt suomenkielisen laitoksen Maahanmuutto- ja turvapaikkasanaston versiosta 5.0/2017. Se sisältää 450 termiä 22:lla eurooppalaisella kielellä.

Tämä on ennen kaikkea työkalu suomalaisille alan toimijoille, mutta sitä voi hyödyntää myös julkisessa keskustelussa, jossa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyviä termejä käytetään usein epätarkasti ja niitä sekoitetaan keskenään.
Return_kansallinen_2017

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.
ID_kansallinen_2017Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Illegal Employment_synteesiraporttiIllegal employment of third-country nationals in the European Union - Synthesis Report

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Euroopan unionin jäsenmaissa. Se kattaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta. Synteesiraportista on myös tuotettu tiivistelmä EMN Inform.

Kiintiötutkimus_synteesiraportti_FI_2016Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - synteesiraportti

Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Julkaisu on suomenkielinen.


Illegal Employment_kansallinen raportti_2017Kolmansien maiden kansalaisten laiton työnteko Euroopan unionissa - Suomen kansallinen raportti

Tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten laitonta työntekoa Suomessa. Se kattaa laittomasti, eli ulkomaalaislain säännösten vastaisesti, maassa oleskelevien henkilöiden työnteon sekä laillisesti maassa oleskelevien henkilöiden työnteon tapauksissa, joissa ulkomaalainen työskentelee ilman oikeutta kyseisen työn tekoon. Suomen raportti antaa kattavan kuvan ilmiöstä viranomaisten, työnantajien sekä työntekijöiden näkökulmasta. EU-tasolla tärkein linjaava instrumentti on työnantajasanktiodirektiivi, joten ilmiötä tarkastellaan myös direktiivin näkökulmasta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN).
APR_2016Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti - Suomi 2016

Annual Report on Migration and Asylum - Finland 2016

Tämä EMN-raportti antaa yksissä kansissa kokonaiskuvan siitä mitä kehityskulkuja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saralla on tapahtunut Suomessa niin lainsäädännön kuin myös käytännön osalta vuonna 2016. Raportti sisältää myös monipuolisia tilastoja maahanmuuton eri osa-alueilta. Julkaisu on kaksikielinen (FI/EN)
Maahanmuuton tunnusluvut_2016Maahanmuuton tunnusluvut 2016

Euroopan muuttoliikeverkosto EMN on julkaissut tilastokatsauksensa Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Julkaisu kokoaa yhteen laajasti Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Kansainvälisen siirtolaisinstituutin (IOM) tilastoja maahanmuuton ja paluuasioiden osalta.


Tilastokatsaus on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksiPY_tutk_synteesiraportti_2017Family Reunification of Third Country Nationals in the EU - Synthesis Report

Vuoden 2016 kolmas EMN-tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Synteesiraportti perustuu 25 EU-jäsenmaan ja Norjan kansallisiin raportteihin ja se antaa kattavan vertailukuvan perheenyhdistämiseen liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöistä kyseisissä maissa. EU-tasolla tärkein ohjaava instrumentti on perheenyhdistämisdirektiivi (2003/86/EY).


PY_Tutk_kans_raportti_2016Family Reunification of Third Country Nationals in the EU - National Report of Finland

Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti. 

Vuoden 2016 kolmas EMN-tutkimus käsittelee kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistämistä. Raportissa perehdytään Suomen perheenyhdistämislainsäädäntöön ja perhesiteen perusteella tehtyjen hakemusten käytännön prosessiin, sekä sen haasteisiin niin perheenyhdistämistä hakevien henkilöiden kuin viranomaisten kannalta. Tutkimuksessa käydään läpi perheenyhdistämiskäytäntöjen kehitystä sekä tärkeimpiä lakiuudistuksia vuosina 2011-2016, sekä julkista keskustelua aiheeseen liittyen. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI).
Resettlement study 2016Resettlement and Humanitaritan Admission Programmes in Europe - What works?

Synthesis Report Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - synteesiraportti

Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Synteesiraportista on myös tehty tiivistelmä EMN Inform. Julkaisut ovat englanninkielisiä
Returning rejected_synteesiraportti_2016The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices - Synthesis Report

Vuoden 2016 ensimmäisessä fokusoidussa EMN tutkimuksessa kartoitettiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluuseen liittyviä haasteita sekä kerätään hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saneiden paluu on EU:ssa korkean tason poliittinen prioriteetti. Tehokkaan paluujärjestelmän merkitystä on korostettu tärkeänä osana uskottavaa turvapaikkajärjestelmää. Tutkimuksessa on verrattu kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille tarjottavista palveluista eri jäsenmaissa. Synteesiraportista on myös toimitettu EMN Inform. Julkaisut on englanninkielisiä.

Kiintiötutkimus_2016Resettlement and Humanitaritan Admission Programmes in Europe - What works?

National Report of Finland

Uudelleensijoittamisen ja humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmat Euroopassa - Suomen kansallinen raportti on Suomen osuus fokusoidusta EMN-tutkimuksesta Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe: what works? Tutkimus tarjoaa laajan katsauksen tällä hetkellä EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa toimiviin pakolaisten uudelleensijoituksen sekä humanitaarisen maahanpääsyn ohjelmiin, mukaan lukien yksityisrahoitteiset ohjelmat. Tutkimukseen osallistui myös maita, joilla ei ole tällaisia ohjelmia, tai jotka ovat juuri aloittamassa kyseistä toimintaa. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi uudelleensijoittamisen historiaa, kiintiöpakolaisia koskevaa lainsäädäntöä sekä käytännön toimia pakolaisten valintaa, matkaa ja kuntiin sijoittamista koskien. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)
Returning rejected_2016Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluu - haasteet ja hyvät käytännöt - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2016 ensimmäisessä fokusoidussa EMN tutkimuksessa kartoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluuseen liittyviä haasteita sekä kerätään hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saneiden paluu on Suomessa korkean tason poliittinen prioriteetti. Tehokkaan paluujärjestelmän merkitystä on korostettu useissa valtioneuvoston politiikkaohjelmissa, jotta Suomen turvapaikkajärjestelmästä ei muodostuisi vetovoimatekijää. Myös turvapaikkapäätöksenteon ripeyttä on korostettu useissa poliittisissa yhteyksissä.  Erityisesti ilmeisen perusteettomat turvapaikkahakemukset pyritään tunnistamaan ja ratkaiseman viivytyksettä sekä täytäntöönpanemaan paluu. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)

 

Integration of beneficiaries of int_prot_synteesiIntegration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices - Synthesis report

(Kansainvälistä suojelua saaneiden integroiminen työmarkkinoille)

Vuoden 2015 neljäs fokusoitu tutkimus käsittelee kansainvälistä suojelua saaneiden integroitumista työmarkkinoille. Turvapaikanhakijamäärän kasvun myötä kansainvälistä suojelua saaneiden onnistunut kotoutuminen ja integroituminen työmarkkinoille on Euroopan laajuisesti tärkeä poliittinen tavoite.

 Tutkimuksesta ilmenee, että kansainvälistä suojelua saaneista työmarkkinoille osallistuneiden suhteellinen osuus on melko, mutta kasvaa tasaisesti maassa oleskelun myötä. Raportista tehty tiivistelmä (EMN Inform).

 


Changes of status_synteesi Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States' aproaches - Synthesis report

(Oleskeluperusteen muuttaminen: katsaus EU-jäsenvaltioiden lähestymistapoihin)

Vuoden 2015 kolmannessa fokusoidussa tutkimuksessa kartoitetaan mahdollisuuksia muuttaa oleskelulupaperustetta sekä tämän vaikutuksia eri EU-jäsenvaltioissa.

Joissain jäsenvaltioissa, kuten Suomessa, lähes kaikki variaatiot muuttaa oleskelulupaperustetta ovat mahdollisia. Toisaalta joissain maissa mahdollisuudet ovat rajoitetummat. Jäsenvaltiosta riippuen vuonna 2014 oleskeluluvan perustetta muutettiin 1-7 %:iin voimassa olevista oleskeluluvista. Raportista tehty tiivistelmä (EMN Inform)
Integration of beneficiaries of int_protKansainvälistä suojelua saaneiden integroiminen työmarkkinoille - Suomen kansallinen raportti


EMN-tutkimuksessa selvitettiin miten kansainvälistä suojelua saaneita henkilöitä kotoutetaan työmarkkinoille pääsyä silmällä pitäen Suomessa. Tutkimuksen mukaan koulutustarjonnan rajallisuus, kohtuuton Suomen kielen taidon vaatimus ja verkostojen puute vaikeuttavat maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Haasteita integroitumiseen tuo myös maahanmuuttajien asunnottomuuden kasvu.

Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)
Changes of status_2015Oleskelulupaperusteen muuttaminen: katsaus EU-jäsenvaltioiden lähestymistapoihin – Suomen kansallinen raportti

Suomen ulkomaalaislaki mahdollistaa oleskelun perusteen muuttamisen. Jatkolupaa haetaan kaikissa tapauksissa Suomesta käsin, myös silloin kun oleskelun peruste muuttuu. Oleskelulupa myönnetään uudella perusteella, jos ulkomaalaiselle voitaisiin myöntää ensimmäinen oleskelulupa tällä uudella perusteella. Oleskelulupamenettelyä ei ole kuitenkaan helpotettu niiden osalta, jotka hakevat oleskelulupaa uudella perusteella. Oleskeluluvan myöntämisperuste tai sen muuttuminen ei välttämättä heijastu yksilön oikeuksiin.EMN Smuggling Study_2015_final reportA Study on Smuggling of Migrants - Characteristics, Responses and Cooperation with Third Countries

Tutkimuksen tiivistelmä
Information on Voluntary Return 2015_synteesiraporttiDissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities - Synthesis Report

Vuoden 2015 toisen fokusoidun tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä. Synteesiraportti perustuu 24 maan kansallisiin raportteihin. Useimmat jäsenmaat tiedottavat vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta käyttäen monia eri kanavia mm. maahanmuuttajajärjestöjä.

Synteesiraportin pohjalta on tuotettu EMN Inform, joka listaa tutkimuksen pääkohdat tiiviisti. Voit tutustua siihen tästä.
Information on Voluntary Return 2015Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities - National Report of Finland

Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen: kuinka tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2015 toisen fokusoidun tutkimuksen aiheena on vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta tiedottaminen laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka oleskelevat maassa viranomaisten tietämättä. Suomen kansallisessa raportissa käydään läpi käytännöt Suomen osalta. Suomessa laittomasti ja viranomaisten tietämättä oleskelevien lukumäärä on suhteellisen pieni eikä tiedottamistoimia ole kohdistettu erityisesti tälle ryhmälle. Raportti on kuitenkin erityisen ajankohtainen Suomessa 1.7.2015 voimaan tulleen vapaaehtoista paluuta koskevan lakimuutoksen vuoksi, jota myös tässä raportissa käsitellään. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)Determining Labour Shortages 2015Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU - National Report of Finland

Työvoimapulan ja työvoiman maahanmuuton tarpeen määrittäminen EU:ssa - Suomen kansallinen raportti

Vuoden 2015 ensimmäinen fokusoitu tutkimus käsittelee työvoimapulan ja työvoiman tarpeen ennakointia ja määrittämistä ja mahdollisia liittymäkohtia maahanmuuttopolitiikan kanssa. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)

Admitting Business Persons_synteesiraportti 2015Admitting Third-Country Nationals for Business Purposes - Synthesis Report

Tutkimuksen kohteena ovat liiketoimintasyistä EU:hun tulevia maahanmuuttajia kolmansista maista. Tutkimuksen määritelmissä mainitaan kategoriat maahanmuuttajainvestori, maahanmuuttajayrittäjät/yrityksen omistajat ja muut liiketoimintaperustein tulevat henkilöt. Tutkimus kartoittaa 24 EU-maan käytäntöjä maahantulon osalta näitä kategorioita koskien.
 

UAM_synteesi_2015

Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway - Synthesis Report

Tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset yksintulleet kolmansien maiden kansalaiset (tai kansalaisuudettomat), jotka voivat olla turvapaikanhakijoita, kansainvälistä suojelua/oleskeluluvan saaneita, ihmiskaupan uhreja tai luvattomasti maassa oleskelevia. Tutkimuksessa kuvataan alaikäisten tilannetta laaja-alaisesti mm. kartoittamalla vastaanottojärjestelyjä, katoamista, täysi-ikäiseksi tulemisen vaikutuksia sekä paluuta. Tutkimuksen pääkohdat löytyvät tiivistettynä EMN Inform:ista. Tutkimuksen liitetaulukot löytyvät erillisestä julkaisusta

 

 

 

 

Return study synteesiraportti 2015

Good Practices in the Return and Reintegration of Irregular Migrants: Member States' Entry Ban Policy and Use of Readmission Agreements between Member States and Third Countries - Synteesiraportti 

Tämä EMN-tutkimus on selvittänyt mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa. Lisäksi tarkastellaan, onko maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla vaikutusta sille, myönnetäänkö henkilölle paluuavustusta. Synteesiraportti perustuu 24 EMN-yhteyspisteen kansallisille raporteille ja siitä on laadittu EMN Tiedote, joka tuo esiin tutkimuksen löydöksiä.

 

 

 

 

Detention synteesiraportti 2014

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies - Synthesis Report 

EMN-tutkimuksen "The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies" synteesiraportti on julkaistu. Se antaa kattavan kuvan säilöönoton ja sen vaihtoehtojen käytöstä 26 maassa. Kansallisissa lainsäädännöissä ja käytännöissä on eroja ja ne tuodaan raportissa esiin. Melkein kaikissa maissa on käytössä vaihtoehtoja säilöönotolle, esim.  ilmoittautumisvelvollisuus, passin haltuunotto, vakuuden asettaminen, elektroninen valvonta ym. Synteesiraportista on laadittu EMN Inform, joka tuo esiin tutkimuksen löydöksiä.

 

 

 

Sosturvasynteesi FI 2014.emfMaahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon: politiikat ja käytäntö - synteesiraportti

Euroopan muuttoliikeverkoston vuoden 2013 teematutkimuksen aiheena oli maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon.  Juuri suomeksi julkaistussa synteesiraportissa on koottu yhteen tieto 25 jäsenmaan politiikoista ja käytännöistä tällä saralla. Suomen EMN-yhteyspiste on tehnyt raportista lehdistötiedotteen johon voit tutustua tästä.

 

 

 


Admitting Business Persons 2014 Admitting Third-Country Nationals for Business Purposes - Finnish National Contribution

Vuoden 2014 viimeinen fokusoitu tutkimus käsittelee liiketoimintasyistä Suomeen tulevia maahanmuuttajia kolmansista maista. Tutkimuksen määritelmissä mainitaan kategoriat maahanmuuttajasijoittaja/-investori, maahanmuuttajayrittäjät/yrityksen omistajat ja muut liiketoimintaperustein tulevat henkilöt. Tutkimus kartoittaa Suomen käytäntöjä maahantulon osalta näitä kategorioita koskien. Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI)

  

 

 

 

Unaccompanied Minors update 2014

Policies, Practices and Data on Unaccompanied Minors in 2014 - Finnish National Contibution

Alaikäisiä yksintulleita koskevat politiikat, käytännöt ja tiedot vuonna 2014 - Suomen kansallinen raportti

Tämän Suomen kansallisen EMN-yhteyspisteen laatiman tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset yksintulleet kolmansien maiden kansalaiset (tai kansalaisuudettomat), jotka voivat olla turvapaikanhakijoita, kansainvälistä suojelua/oleskeluluvan saaneita, ihmiskaupan uhreja tai luvattomasti maassa oleskelevia. Tutkimuksessa kuvataan alaikäisten tilannetta laaja-alaisesti mm. kartoittamalla vastaanottojärjestelyjä, katoamista, täysi-ikäiseksi tulemisen vaikutuksia sekä paluuta.

 

 

 

Tp hakijoiden vastaanottojärjestelmä Eu jäsenmaissa

Turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä Euroopan unionin jäsenmaissa - Synteesiraportti

Synteesiraportti käsittelee turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmiä ja EU-jäsenmaiden parhaita käytänteitä vastaanottotoiminnan järjestämisessä. Raportissa on käsitelty mm. haavoittuvassa asemassa olevien kohtelua, vastaanottotoiminnan kustannuksia sekä järjestelmän joustavuutta muuttuvien turvapaikanhakijamäärien mukaan. 24 jäsenmaata tuotti kansallisen raportin joiden perusteella synteesiraportti on laadittu. Synteesiraportti on käännetty suomeksi.

 

 

 

Migrants Access to Social Security and Healthcare Policies and Practice Synthesis ReportMigrant Access to Social Security and Healthcare: policies and practice - Synthesis Report

Euroopan muuttoliikeverkoston vuoden 2013 teematutkimuksen aiheena oli maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon.  Juuri julkaistussa synteesiraportissa on koottu yhteen tieto 25 jäsenmaan politiikoista ja käytännöistä tällä saralla. Synteesiraportista on myös laadittu EMN Inform johon on kiteytetty tutkimuksen pääkohdat ja löydökset. Voit tutustua siihen tästä

 

 

 

 

 

 

IHKA synteesiraportti 2014

Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa

Synteesiraportti käsittelee ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikkaprosessissa sekä maasta poistamisen yhteydessä. Tiedot perustuvat 24 EU-jäsenmaan sekä Norjan kansallisiin raportteihin. Suomen raportin löydät tältä samalta sivulta. Synteesiraportissa esitellään relevantti EU-lainsäädäntö sekä vertaillaan kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä eri EU-jäsenmaiden välillä. Synteesiraportista on myös julkaistu EMN Inform, johon on nostettu tutkimuksen pääkohdat ja yhteenvedot. EMN Informiin voit tutustua siihen tästä.

 

 

 

 Oikeus sosturvaan ja terveydenhuoltoon yhteisjulkaisuOikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta

Euroopan muuttoliikeverkoston vuoden 2013 teematutkimuksen aiheena oli maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon. Tähän julkaisuun sisältyvässä, kyseisen tutkimuksen Suomen kansallisessa raportissa esitetään pääpiirteittäin säännökset, joilla on vaikutusta kolmansien maiden kansalaisten oikeuteen saada sosiaaliturvaetuuksia ja -palveluja Suomessa. EMN järjesti marraskuussa 2013 teematutkimuksen pohjalta seminaarin, johon oli pyydetty puheenvuoroja suomalaisilta tutkijoilta. Tässä yhteydessä syntyi myös idea yhteisjulkaisun laatimisesta kansallisen tason haasteiden kuvaamiseksi. EMN:n kansallisen tutkimusraportin lisäksi tämä julkaisu sisältää artikkeleita, joissa tutkijat käsittelevät sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä tutkimustulostensa valossa.

 


 

Entry Bans and Readmission Agreements Return tutkimusEntry Bans and Readmission Agreements as Guarantees of Efficient Return Process - Finnish National Contribution

Tämän Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen kansallisen yhteyspisteen laatiman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa. Lisäksi tarkastellaan, onko maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla vaikutusta sille, myönnetäänkö henkilölle paluuavustusta.

Julkaisu on kaksikielinen (EN/FI). Tutkimuksen nimi suomeksi: Maahantulokiellot ja palautussopimukset osana tehokasta paluuprosessia. 

 


  

Identification of victims of Human Trafficking Synthesis ReportIdentification of Victims of Trafficking in Human Beings in International Protection and Forced Return Measures - Synthesis Report

Synteesiraportti käsittelee ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikkaprosessissa sekä maasta poistamisen yhteydessä. Tiedot perustuvat 24 EU-jäsenmaan sekä Norjan kansallisiin raportteihin. Suomen raportin löydät tältä samalta sivulta. Synteesiraportissa esitellään relevantti EU-lainsäädäntö sekä vertaillaan kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä eri EU-jäsenmaiden välillä. Synteesiraportista on myös julkaistu EMN Inform, johon on nostettu tutkimuksen pääkohdat ja yhteenvedot.

EMN Informiin voit tutustua siihen tästä.

 

 

 

Opiskelijasynteesi FI

Kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto Euroopan unioniin - Synteesiraportti

Tämän tutkimuksen synteesiraportti kokoaa yhteen 25 EMN-yhteyspisteen tuottamat kansalliset tutkimukset, jotka käsittelevät kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa monesta eri näkökulmasta. Synteesiraportista käy ilmi miten EU-jäsenmaat ja Norja ovat soveltaneet aiheeseen liittyvää EU-lainsäädäntöa sekä minkälaisia eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä on maiden välillä. Tutkimuksessa on myös käsitelty opiskelijareitin väärinkäyttöä maahantulon väylänä. Synteesiraportissa esitetyt tilastot perustuvat Eurostatin lukuihin.  

 


 

Opiskelijasynteesi COM ENImmigration of International Students to the EU - Synthesis Report (EN)

Tämän tutkimuksen synteesiraportti kokoaa yhteen 25 EMN-yhteyspisteen tuottamat kansalliset tutkimukset, jotka käsittelevät kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa monesta eri näkökulmasta. Synteesiraportista käy ilmi miten EU-jäsenmaat ja Norja ovat soveltaneet aiheeseen liittyvää EU-lainsäädäntöa sekä minkälaisia eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä ja käytännöissä on maiden välillä. Tutkimuksessa on myös käsitelty opiskelijareitin väärinkäyttöä maahantulon väylänä. Synteesiraportissa esitetyt tilastot perustuvat Eurostatin lukuihin. 

 


 

 

Hyvät käytänteet

Hyvät käytänteet laittoman maahanmuuton vähentämiseksi -Synteesiraportti

Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen laittoman maahanmuuton vähentämisen hyviä käytänteitä koskevaa Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimusta varten laadittujen kansallisten raporttien tärkeimmät tulokset 22 jäsenvaltiosta sekä Norjasta.

Tutkimuksen erityisenä tavoitteena oli antaa poliittisille päättäjille ja käytännön toimijoille tietoa hyvistä käytänteistä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja oikeasuhteisiksi laittoman maahanmuuton torjunnassa. Lisäksi tavoitteena oli esitellä saatavilla olevia tilastotietoja ja jäsenvaltioiden käyttämiä tiedonkeruumenetelmiä laittomien maahanmuuttajien määrän arvioimiseksi.

 

 


Identity synteesi FI käännös taitettuHenkilöllisyyden selvittäminen turvapaikkaprosessissa - Synteesiraportti

Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen Euroopan muuttoliikeverkoston 24 EU-jäsenvaltion sekä Norjan kansallisten yhteyspisteiden valmistelemien fokusoitujen Henkilöllisyyden selvittäminenturvapaikkaprosessissa -EMN-tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli antaa yleiskuvaus haasteista, joita kansalliset viranomaiset kohtaavat yrittäessään selvittää kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden ja palautettavien hylättyjen hakijoiden henkilöllisyyttä usein tilanteessa, jossa(voimassa olevia) asiakirjoja ei ole. Lisäksi tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan kansallisia toimintatapoja ja tunnistetaan parhaita käytäntöjä aiheeseen liittyen.