Siirry sisältöön


Registrets namn

E-postnyhetsbrev (Mailchimp)

Personuppgiftsansvarig

Europeiska migrationsnätverket
PB 10, 00086 Migrationsverket
E-post: emn@migri.fi
Telefonnummer 0295 430 431 (växeln)

Kontakttjänstemän i ärenden som gäller registret

Rafael Bärlund
Koordinator
rafael.barlund@migri.fi

Tuukka Lampi
Senior Specialist
tuukka.lampi@migri.fi

Samuli Volanen
Senior Specialist
samuli.volanen@migri.fi

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarigas dataskyddsombud

E-post: tietosuojavastaava@migri.fi
Telefonnummer 0295 430 431 (växeln)

Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i detta register är förmedlande av publikationer och nyhetsbrev till de fysiska och juridiska personer som beställt dem. Behandlingen baserar sig på den allmänna dataskyddsförordningens artikel 6 a) den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som behandlas är: e-post

Informationskällor

Alla uppgifter fås av den registrerade i samband med beställningen av nyhetsbrevet

Personuppgifternas mottagare

Europeiska migrationsnätverket ansvarar för e-posttjänsten. Nyhetsbrevets register finns hos e-posttjänsten Mailchimp i USA. Mailchimp iakttar EU:s och USA:s Privacy Shield-ramverk, som definierar insamling, användning och lagring av amerikanska företags personuppgifter i Europeiska unionens medlemsländer.

Överföring av uppgifter utanför EU och EES

UE-postadresserna till de personer som beställt nyhetsbreven överförs till tjänsten Mailchimp, vars server finns i USA. Mailchimp omfattas av Privacy Shield-ramverket(siirryt toiseen palveluun) mellan EU och USA.

Personuppgifternas lagringstid

De registrerade personernas uppgifter uppdateras på basis av deras egen anmälan och begäran. Personuppgifterna sparas så länge den registrerades samtycke gäller, dvs. personuppgifterna raderas på den registrerades begäran.

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få bekräftelse av den personuppgiftsansvariga att dina personuppgifter behandlas eller att de inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna. Du har rätt att på begäran få se lagrade och behandlade personuppgifter genom att skicka en begäran om information till den i denna beskrivning utsedda representant för den personuppgiftsansvariga eller per e-post till adressen emn@migri.fi.

Rätt att korrigera eller komplettera uppgifter

Om du lägger märke till att dina uppgifter är bristfälliga eller oriktiga, kan du be om att de korrigeras. I så fall ber vi dig att berätta vilken uppgift som är oriktig och motivera oriktigheten samt hur uppgifterna ska ändras, eller berätta, vilken uppgift som ska kompletteras och hur.

Rätt att begränsa behandlingen

Om du har meddelat att dina uppgifter är oriktiga har du rätt att be om att behandlingen av uppgifterna begränsas tills deras riktighet har säkerställts. Du har även rätt att be om att dina uppgifter raderas.

Anmälan om behandlingen av personuppgifter och rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Ifall du vill göra en anmälan om ett problem kring behandlingen av dina personuppgifter, kontakta i första hand den personuppgiftsansvariga eller dataskyddsombudet för detta register (kontaktuppgifter ovan). Du har rätt att anföra klagomål över behandlingen av dina uppgifter även hos tillsynsmyndigheten. I Finland fungerar dataombudsmannen som tillsynsmyndighet. Dataombudsmannens byrås webbplats finns på adressen www.tietosuoja.fi.