Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tutkimukset

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain 3-4 teematutkimusta. Teematutkimukset käsittelevät jotakin tiettyä ajankohtaista tai muutoin relevanttia muuttoliikeaihetta. Tutkimusten aiheet valitaan kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Yhteyspisteet laativat tutkimuksesta ensin kansalliset raportit, joiden pohjalta komission palveluntarjoaja kirjoittaa EU-tason vertailuraportin. Vertailuraportit löytyvät verkkosivuiltamme sekä kansainvälisiltä verkkosivuilta. Suomen kansalliset raportit ovat verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi samassa julkaisussa.

Suodata listausta:

Tutkimukset

Integration of migrant women – Vertailurapotti (EN)

Tässä EU-tason vertailuraportissa tarkastellaan sitä, miten eri EU-maat ottavat huomioon naiset kotoutumispolitiikassaan ja käytännöissään. Raportti keskittyy niihin kotoutumisen osa-alueisiin, jotka on nostettu Euroopan komission kotouttamista ja osallisuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa 2021–2027. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan koulutus, työllistyminen, asuminen ja terveys maahanmuuttaneille kohdistettuina ja yksilön tarpeisiin räätälöityinä kokonaisuuksina.

Tutkimukset

Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä EMN-tutkimuksen Suomen kansallisessa raportissa tarkastellaan, missä määrin maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen liittyviä erityispiirteitä on huomioitu suomalaisessa kotoutumispolitiikassa. Tarkastelun kohteena ovat kolmansista maista kotoisin olevat Suomeen muuttaneet naiset. Raportin ensimmäisessä osiossa tarkastellaan tilastojen valossa, keitä Suomeen muuttaneet naiset ovat, ja mitkä ovat heidän merkittävimmät kotoutumismahdollisuutensa ja kotoutumisen haasteensa. Toisessa osiossa tarkastellaan keinoja edistää maahanmuuttajanaisten kotoutumista etsitään kotoutumispolitiikasta. Käytännön kotoutumistoimista on poimittu neljä ”hyvän käytännön” esimerkkiä, jotka esitellään raportin kolmannessa osiossa. Lopuksi tarkastellaan vielä, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia naisten kotoutumisen edistämiseen Suomessa liittyy.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7427-33-0

 

Tutkimukset

Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures – Vertailuraportti (EN)

EMN:n vertailuraportissa tarkastellaan EMN-jäsenmaiden säilöönottokäytänteitä sekä säilöönoton vaihtehtoja. Raportti kartoittaa yhtäläisyyksiä, eroja, haasteita ja parhaita käytänteitä kansainväliseen suojeluun ja palauttamismenettelyihin liittyvässä säilöönotossa ja sen vaihtoehdoissa.

Tutkimukset

Kolmansista maista tulleiden ihmiskaupan uhrien havaitseminen, tunnistaminen ja suojelu – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Euroopan muuttoliikeverkoston ihmiskaupan uhrien havaitsemista, tunnistamista ja suojelua koskevan tutkimuksen Suomen kansallinen raportti luo yleiskuvan Suomen käytännöistä liittyen sellaisten ihmiskaupan uhrien havaitsemiseen, tunnistamiseen ja suojeluun, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Raportissa tuodaan myös esille keskeisimpiä haasteita ja hyviä käytäntöjä, jotka ovat nousseet esille ihmiskaupan vastaisessa työssä vuosien saatossa.

Tutkimukset

Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan ihmiskaupan uhrien havaitsemista, tunnistamista ja suojelua koskevia toimia verkoston jäsenmaissa.

Tutkimukset

Responses to long-term irregularly staying migrants: practices and challenges in the EU and Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan EU-maiden ja Norjan viranomaisten toimia siihen, miten ennaltaehkäistä kolmansien maiden kansalaisten pitkäaikaista laitonta maassa oleskelua ja miten torjua paperittomuuteen liittyviä sosiaalisia lieveilmiöitä. Raportissa tarkastellaan henkilöitä, joita ei voida palauttaa sekä paperittomia, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.

Tutkimukset

Children in Migration 2019 – Vertailuraportti (EN)

Vuonna 2017 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä. Tiedonannossa esitetään toimia EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajalasten suojelun vahvistamiseksi maahanmuuton kaikissa vaiheissa heidän muuttaessaan EU:hun ja EU:n sisällä. Tässä vertailuraportissa tarkastellaan lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä annetun tiedonannon täytäntöönpanon tilannetta EU-jäsenmaissa vuonna 2019.

Tutkimukset

Säilöönotto ja säilöönoton vaihtoehdot kansainvälistä suojelua ja paluuta koskevissa menettelyissä – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä raportti esittelee Suomen lainsäädäntöä koskien säilöönottoa ja sitä lievempiä turvaamiskeinoja, sekä nostaa esiin käytännön tietoa turvaamistoimien käytön asteesta. Lisäksi raportti käsittelee poliisin, Rajavartiolaitoksen ja sisäministeriön näkemyksiä siitä, ovatko lievemmät turvaamistoimet todellisuudessa tehokkaita keinoja selvittää yksilön henkilöllisyyttä, hänen maahantulonsa edellytyksiä tai vaihtoehtoisesti varmistamaan henkilön maasta poistamista.

Tutkimukset

Tiedonhallinta turvapaikkaprosessissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus tarkastelee tietoja, joita turvapaikanhakijoista kerätään turvapaikkaprosessin aikana. Tutkimus kattaa turvapaikkaprosessin eri vaiheet alkaen siitä hetkestä, kun henkilö tekee turvapaikkahakemuksen, siihen, kun hän saa ensimmäisen päätöksen turvapaikka-asiaansa. Tutkimus käsittelee myös tietosuojaa, turvapaikanhakijoille prosessista annettavaa tietoa sekä hakijoiden pääsyä omiin tietoihin. Tutkimuksessa tarkasteltava ajanjakso on vuodet 2015-2020. Tältä ajanjaksolta käydään läpi muutoksia ja haasteita tiedonhallintaan liittyen.

Tutkimukset

Säännösten vastaisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevat hyvät käytänteet ja haasteet EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten Suomessa ollaan vastattu säännösten vastaisen maassa oleskelun ilmiöön. Tutkimuksella on pyritty kartoittamaan niitä käytäntöjä, joita Suomessa on kehitetty ilmiön ehkäisemiseksi sekä Suomen kohtaamia oleellisimpia haasteita ilmiön parissa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.