Siirry sisältöön
Yhteystiedot

Tutkimukset

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain 3-4 teematutkimusta. Teematutkimukset käsittelevät jotakin tiettyä ajankohtaista tai muutoin relevanttia muuttoliikeaihetta. Tutkimusten aiheet valitaan kansallisten yhteyspisteiden ja Euroopan komission ehdotusten pohjalta. Yhteyspisteet laativat tutkimuksesta ensin kansalliset raportit, joiden pohjalta komission palveluntarjoaja kirjoittaa EU-tason vertailuraportin. Vertailuraportit löytyvät verkkosivuiltamme sekä kansainvälisiltä verkkosivuilta. Suomen kansalliset raportit ovat verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi samassa julkaisussa.

Suodata listausta:

Tutkimukset

Kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy EU:ssa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämä tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. Tutkimuksen painopiste on käytännöissä, jotka tukevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä lupaavista työmarkkinoille pääsyä edistävistä julkisen sektorin toimenpiteistä sekä räätälöidyistä yksityisen sektorin työllistämishankkeista. Toimenpiteet, jotka on kohdistettu pelkästään kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille on suljettu pois tutkimuksen piiristä.

Tutkimukset

Viisumivapauksien vaikutukset kohdemaihin – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa tarkastellaan Länsi-Balkanin maiden sekä EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapauksien vaikutuksia Suomelle. Tarkastelussa on useita eri indikaattoreita, kuten kyseisten maiden kansalaisten tekemät rajanylitykset, oleskelulupahakemukset, turvapaikkahakemukset sekä turismi ja rikollisuus. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että Länsi-Balkanin viisumivapauksien vaikutukset Suomelle vaikuttavat melko vähäisiltä. EU:n itäisten kumppanuusmaiden viisumivapaudet puolestaan ovat olleet voimassa vielä niin lyhyen aikaa, että niiden vaikutuksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä.

Tutkimukset

Kansainväliset opiskelijat Euroopan unionissa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisilla linjauksilla ja käytännöillä Suomi pyrkii houkuttelemaan kolmansista maista tulevia opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin ja varmistamaan heidän pysymisensä maassa valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa tekijöitä, jotka houkuttelevat opiskelijoita Suomeen, pääsyvaatimuksia, kansainvälisten opiskelijoiden vastaanottamista ja oikeuksia sekä pääsyä Suomen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa termillä ”kansainvälinen opiskelija” tarkoitetaan Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita.

Tutkimukset

Turvapaikanhakijamäärien vaihtelu 2014-2016: Euroopan unionin toimet – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä Suomi teki pystyäkseen vastaamaan turvapaikanhakijamäärän voimakkaaseen vaihteluun kyseisinä vuosina. Suomen viranomaisten vuosien 2015 ja 2016 aikana tekemiä toimenpiteitä on joiltain osin arvioitu, joko sisäisesti tai ulkopuolisen tahon arvioimana. Kokonaisuutena arvioiden viranomaisten toimet olivat niiltä osin onnistuneita, että kaikki maahantulijat saatiin rekisteröityä ja majoitettua, ja heille turvattiin vastaanottolain vaatimat peruspalvelut sekä ulkomaalaislain mukainen turvapaikkaprosessi.

Tutkimukset

Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Euroopan unionissa ja Norjassa. Raportissa käydään läpi jäsenmaiden menettelytapoja myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden kotoutumiseen liittyen ja toisaalta kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyen. Raportti kuvaa myös, miten menetellään niiden alaikäisten yksin tulleiden kanssa, joita ei voi palauttaa ja miten toimitaan alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Raportissa käsitellään myös alaikäisten katoamisia.

Tutkimukset

Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016 – Vertailuraportti (EN)

Tässä vertailuraportissa tarkastellaan minkälaisia toimenpiteitä verkoston jäsenmaissa tehtiin turvapaikanhakijamäärien voimakkaaseen vaihteluun vastaamiseksi.

Tutkimukset

Attracting and retaining international students in the EU – Vertailuraportti (EN)

Vertailuraportissa tarkastellaan miten eri EU-maat houkuttelevat kolmansista maista lähtöisin olevia opiskelijoita. Lisäksi vertailuraportti keskittyy tuomaan esiin erityisesti niitä poliittisia keinoja, joilla opiskelijoita on pyritty kannustamaan jäämään EU-maihin valmistumisensa jälkeen sekä sitä onko kyseinen pyrkimys poliittinen prioriteetti.

Tutkimukset

Paluukäytäntöjen tehokkuus Euroopan unionissa: EU-säännöksiin ja ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa arvioidaan paluukäytäntöjen tehokkuutta Euroopan unionissa. Käytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen. Suomen kansallisessa raportissa todetaan, että paluu on aikaisempaa suurempi haaste Suomelle. Haasteet eivät kuitenkaan liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai ohjeistukseen. Paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja pitkälti EU-säännösten ja ohjeistuksen mukaisia.

Tutkimukset

Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tutkimuksessa käydään läpi, miten henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa. Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä. Haasteena voi olla muun muassa henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.

Tutkimukset

Yksin tulleet alaikäiset turva-paikka ja oleskelulupaprosessin jälkeen: Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa – Suomen kansallinen raportti (EN/FI)

Huom! Raportti on englanniksi ja suomeksi samassa tiedostossa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa käydään läpi myönteisen päätöksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden hoiva- ja asumisjärjestelyjä sekä kotoutumista. Lisäksi käsitellään kielteisen päätöksen saaneiden alaikäisten palauttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä miten menetellään niiden yksin tulleiden alaikäisten kohdalla, joita ei voida palauttaa. Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä 18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten katoamisia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat heti tiedon Euroopan muuttoliikeverkoston uusista julkaisuista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.